Siste oppdatering

Med håp om «roadtrip» i 2022

Det nye året har nettopp begynt, men hva gjorde vi egentlig i 2021? Noe av det kan du lese om her. Takk til alle samarbeidsparter for året som har gått. Vi krysser fingre for at vi kan møtes oftere fysisk igjen i år.

Norge digitalt-samarbeid

Gjennom fjoråret har partene i Norge digitalt (heretter ND) i Troms og Finnmark oppdatert grunnleggende datasett som både er viktige og i noen sammenhenger av samfunnskritisk betydning.

Kartverket Troms og Finnmark har gjennom 2021 samarbeidet med kommuner, statsforvalter, fylkeskommune og en rekke andre samarbeidsparter i ND. Sammen har vi sørget for at vi gyver løs på et nytt år litt bedre rustet enn fjoråret.

Men, det er også noen utfordringer som blant annet fylkesgeodatautvalget er opptatt av.

Dette gjelder ressurser til å fortsatt kunne utføre de viktige arbeidsoppgavene innen fagområdene våre enten det gjelder:

  • adressering,
  • kartforvaltning,
  • landmåling av eiendom,
  • matrikkelføring eller
  • forvaltning av arealplandata

Dette er de viktigste fokusområdene i fylkets geodataplan for 2022-2025

Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark 2022 - 2025

Matrikkelarbeid i Troms og Finnmark

Det er nylig opprettet nettsider med informasjon om matrikkelarbeid i fylket. Her oppdaterer vi jevnlig en del status og forteller om små og store prosjekt som har med matrikkelen å gjøre.

Om matrikkelarbeid i Troms og Finnmark

Føring av jordskiftesaker

Behovet for rekruttering og samarbeid på tvers av kommunegrenser er til stede. Flere aktører i samfunnet har etterspurt føring av jordskiftesaker gjennom de siste årene. Ressursmangel og kompleksitet oppgis oftest som grunner til at enkelte kommuner ikke får utført denne arbeidsoppgaven tidsnok.

Gjennom 2021 har Kartverket Troms og Finnmark derfor hjulpet 16 kommuner med den tekniske matrikkelføringen av jordskiftesaker. I den forbindelse er det inngått 1-årsavtaler om slik føring. Samarbeidet med kommunene fortsetter i 2022.

I tillegg har vi ledet 2 prosjekter med økt datakvalitet i forhold til bygningspunkt i matrikkelen. Gjennom 2 prosjekt har Kartverket bidratt med korrekt plassering innenfor riktig bygningsomriss i kartet for ca 3 000 bygningspunkt. Både korrekt matrikkelføring av jordskiftesaker og arbeid med kvalitetsheving av bygningspunkt gir matrikkelen økt troverdighet og økt datakvalitet.

Føring av veiadresser

Kartverket Troms og Finnmark har tilbudt hjelp til føring av veiadresser. Kartverket kan bistå med massiv konvertering av matrikkeladresser til veiadresser i større adresseringsprosjekter. Noen kommuner har benyttet seg av dette tilbudet, og sammen har vi økt andelen av veiadresser i regionen. Kommunene har selv stått for navngivningen av veier og områder, mens Kartverket har gjennomført nummereringen, og massivt lagret disse nye veiadressene tilbake til matrikkelen. Uten de rette verktøyene så er konvertering av matrikkeladresser en tidkrevende prosess, derfor har Kartverket kunne bistå med deler av adresseringen som er gjort.

Om adresseringsarbeidet i fylket

Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per januar 2022

Status for veiadresser i Troms og Finnmark fylke per januar 2022

Kartverkets rolle som geodatakoordinator

Geovekstprosjekt, eksisterende og igangsatte

Kartverket Troms og Finnmark har gjennom 2021 utført store, tunge konsistenskontroller av ulike FKB-datasett. Vi har kontrollert og oppdatert de nasjonale databasene med nye data fra geovekst-prosjekt og vi har igangsatt nye prosjekter med datafangst/ flyfotografering i 2022.

Om kartleggingsprosjekt i Troms og Finnmark

Historiske ortofoto

Det er nylig også igangsatt arbeid med å etablere historiske ortofoto basert på flybilder tatt på 1960- og -70 tallet. det inkluderer også flybilder tatt etter krigen i flere byer og tettsteder langs Finnmarkskysten. En del andre flybildeserier inngår også blant de til sammen ca 28 000 bildene i prosjektet, som det er stor interesse for blant geovekst-partene i fylket.

Gjennomføres prosjektet så vil dette gi et nytt historisk kunnskapsgrunnlag til nytte for veldig mange i samfunnet for eksempel i arbeid med planlegging, byggesaksbehandling, landbruk eller kulturminner.

Arbeid innen plan- og temadata

Kartverkets rolle som geodatakoordinator involverer også arbeid med arealplandata. Kartverket forvalter nasjonale baser for både reguleringsplaner og kommuneplaner. For at allmennheten skal ha de mest oppdaterte arealplanene, har kommuner mulighet til å sette opp geosynkronisering av plandata. Forvaltning av plandata.jpg

Plandataarbeid

I 2021 startet 5 nye kommuner å geosynkronisere plandata, og i tillegg er to kommuner straks i gang. Dermed synkroniserer 18 av 39 kommuner i Troms og Finnmark plandata i utgangen av året 2021.

I tillegg har 37 av 39 kommuner levert planbaser for teknisk kontroll og oppdatering av nasjonale baser i henhold til kart- og planforskriften §4.

Videre har vi i Kartverket vært behjelpelig med å rette opp avvik i arealplaner for kommunene i fylket. I 2021 har Kartverket hjulpet en rekke kommuner med å rette opp avvik i kommuneplanens arealdel og med innsying av nye vedtatte planer i kommunens forvaltningsbase.

I tillegg til teknisk kontroll av vedtatte arealplaner gjør Kartverket teknisk kontroll av arealplaner som skal ut på offentlig ettersyn. Kartverkets arbeid har hevet kvaliteten på arealplaner i fylket og sørget for at planene er lettere tilgjengelig via nasjonale portaler. Dette er noe vi vil være behjelpelig også i 2022.

Om teknisk kvalitetskontroll i Troms og Finnmark

Det offentlige kartgrunnlag (DOK)

Å velge eller oppdatere sitt offentlige kartgrunnlag (DOK) er en årlig oppgave alle kommuner er pålagt etter plan- og bygningsloven. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan-og byggesaksarbeid. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Målsettingen i geodataplanen for fylket var at 50 % av kommunene skulle velge DOK-temadatasett i 2021. Det ble oppnådd med god margin. Hele 34 kommuner (87,2%) i fylket har valgt, 19 av disse for første gang. En formidabel innsats. Det lover godt for 2022 der målet er at alle kommunene i fylket velger sitt DOK.

Om Det offentlige kartgrunnlag i Troms og Finnmark

DOK-status-TRF-25april.png

Kartutsnitt som viser status for valg av DOK i Troms og Finnmark fylke april 2022.

Fysiske møter og faglig påfyll i 2022

Året har nettopp startet. Målsettingen for Kartverket Troms og Finnmark er at vi skal få besøkt flest mulig kommuner gjennom året. Pandemien som fortsatt herjer med oss vil dessverre fortsatt kanskje sette noen begrensninger.

Men, håpet vårt er at vi skal komme oss ut på en «roadtrip» dels som gjennomføring av Norge digitalt årsmøter. Vi krysser fingrene for at vi igjen kan møtes fysisk, fortsette å forberede datasettene våre for morgendagens oppgaver, og sammen sørge for enda mer samfunnsnytte.

Faglig påfyll er et begrep vi liker å bruke, og det kan vi alle få enten ved å møtes på seminarer og kurs, eller å delta på det som nok er kommet for å bli, webinar.

Kartverket Troms og Finnmark gjennomførte et webinar med vanntema høsten 2021. Det viste seg å være et populært avbrekk i hverdagen, selv om den gode pausepraten manglet. Vi kommer derfor til å satse på å lage til flere webinar med varierte temaer.

Vi kommer og til å tipse om andre som har tilgjengelige webinar som man kan få mer faglig påfyll fra.

Har du spørsmål, tips til fagdager/ webinarer? Ta gjerne kontakt med oss

Kartverket Troms og Finnmark på e-post:

trf@kartverket.no

Del