Siste oppdatering

Matrikkelføring av jordskiftesaker

Gjennom 2021 har Kartverket Troms og Finnmark bistått 16 kommuner med matrikkelføring av jordskiftesaker. I den forbindelse er det inngått 1-årsavtaler om slik føring. Samarbeidet med kommunene fortsetter i 2022.

Flere aktører i samfunnet har etterspurt føring av saker gjennom de siste årene. Ressursmangel og kompleksitet oppgis oftest som grunner til at kommunene ber om bistand til matrikkelføring av jordskiftesaker.

Kartverket har derfor sett det som en prioritert oppgave å bidra med føring for på denne måten sikre mest mulig pålitelig matrikkel. Gjennom statsoppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (tidligere Kommunal- og moderniseringsdepartementet) er Kartverket gitt muligheten til å bistå kommunene med slikt føringsarbeid.

Matrikkelføring av jordskiftesaker i Troms of Finnmark fylke

I løpet av 2021 har Kartverket Troms og Finnmark bistått 16 kommuner med matrikkelføring av jordskiftesaker. Det er inngått 1-årsavtaler, som kun gjelder Jordskifte og den tekniske føringen av disse sakene. Kommunene utfører selv det administrative rundt kunngjøringer osv mot grunneiere.

Positive erfaringer

Erfaringene så langt er udelt positive. Flere aktører som er avhengig av pålitelige eiendomsdata fra matrikkelen får på denne måten så godt oppdatert informasjon som mulig.

Enkelte kommuner har hatt et etterslep når det gjelder føring av disse sakene. Dette etterslepet er hentet inn i de kommunene det er inngått avtale med.

Jordskifterettene i Troms og Finnmark er orientert om situasjonen og bidrar med sin kompetanse der det er nødvendig. Kartverkets innsats og samarbeid med kommunene vil fortsette i 2022.

Relevant informasjon

Se kapittel 10.2 «Jordskifte» i Rundskriv for Tinglysingen

Del