Siste oppdatering

Kvalitetsheving av bygningspunkt i matrikkelen

I forbindelse med et Geovekst-prosjekt har Kartverket bistått kommunene Vadsø og Sør-Varanger med kvalitetsheving av bygningspunkt i matrikkelen. Erfaringene fra prosjektene vil være til hjelp for kommuner og andre aktører som har behov for pålitelige matrikkeldata.

Pålitelige matrikkeldata viktig

Bygningspunkt som geografisk ligger uten et bygningsomriss rundt seg indikerer en feil eller uoverensstemmelse som må ryddes opp i. Slike feil skaper store problemer for sammenstillinger mot andre registre. For eksempel i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling, eller i sammenstilling med kommunale avgifter.

Mange ulike aktører i samfunnet trenger pålitelige matrikkeldata, og i enkelte tilfeller kan feil skape utfordringer for varetransport. I verste fall kan feil gi utfordringer for nødetater som skal finne fram til adresser og bygninger.

Kvalitetsheving i Vadsø kommune

Gjennom nyere kartlegginger som er gjennomført som Geovekst-prosjekt har man fått «fasiten» i form av oppdaterte detaljerte kartdata blant annet i Vadsø kommune.

Etter at de nye detaljerte kartdataene kom på plass i 2020 har Kartverket utarbeidet avvikslister mellom bygningspunktene i matrikkelen, og bygningene i kartet.

I Vadsø kommune ble det ved prosjektets oppstart vinteren 2021 registrert 7 655 bygningspunkt i matrikkelen. Av disse ble det funnet totalt 525 bygningspunkt uten et bygningsomriss rundt seg. Av disse tilfellene har Kartverket etter avtale med kommunen rettet 468 tilfeller, dvs 89% av feilene. De resterende 57 avvikene må kommunen selv vurdere fremgangsmåte for retting, da det må vurderes oppfølging med saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Kvalitetsheving i Sør-Varanger kommune

I Sør-Varanger kommune gjennomførte man et lignende prosjekt sommeren 2021. I dette prosjektet ble det utarbeidet avvikslister og rettet bygningspunkt i forkant av et større kartleggingsprosjekt. Prosjektet bestod av områder med middels og spredt bebyggelse. Kartverket og Sør-Varanger kommune delte på arbeidet med å gå gjennom avvikslistene.

Av de totalt 15 771 bygningspunktene i kommunen ble det funnet 3 461 bygningspunkt uten bygningsomriss ved oppstart av prosjektet. Gjennom en intensiv periode rettet Kartverket og Sør-Varanger kommune 2 551 av disse avvikene. Det utgjorde 74% av tilfellene. De resterende 910 tilfellene må kommunen selv følge opp på samme måte som i Vadsø kommune gjennom saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette da det ikke er entydig hvilket bygg disse bygningspunktene hører til.

Gode erfaringer

Erfaringene fra begge prosjektene er gode. Kartverket har bidratt med effektive rapporteringer som danner grunnlaget for kvalitetshevingen. Videre har kommunene bidratt med økonomi slik at Kartverket også har kunne bidratt med faktisk retting i matrikkelen. Kommunene selv har i disse tilfellene ikke hatt tilstrekkelig med ressurser på plass til å kunne gjennomføre arbeidet alene.

Etter gjennomføring av prosjektene er kvaliteten i matrikkelen forbedret i de 2 nevnte kommunene. Dette er til hjelp for både kommunene selv og andre aktører i samfunnet som har behov for pålitelige matrikkeldata.

Del