Siste oppdatering

Deltok du på arealplankurset i regi av Norge digitalt i Nordland?

Da håper vi du avsetter 2 - 3 minutter til å evaluere.  Helt anonymt selvfølgelig. Svarene danner grunnlag for hvordan vi planlegger fremtidige webinarer, kurs eller lignende.

Alle svarene er anonyme og avsender kan ikke identifiseres.

1. Målet med kurset var: «Deltagerne skal vite og være bevisste på hvordan lokale temadata kan bidra til økt effektivitet og økt kvalitet i den lokale saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven og i annen saksbehandling og forvaltning»

Synes du at dette målet ble nådd?

2. Hvilket utbytte vil du si at du hadde av kurset som helhet?

3. Hvor nyttig var foredraget: «Om lokale temadata» for deg?

4. Hvor nyttig var foredraget: «Nasjonal fagetat forteller om hvordan lokale data tas imot av dem, og forvaltes i deres nasjonale database» for deg?

5. Hvor nyttig var foredraget: «Nødvendig kompetanse for å sikre at lokale data er egnet for deling og utveksling, og at de blir delt og brukt» for deg?

6. Hvor nyttig var foredraget: «Muligheter for å registrere lokale temadata som tilleggsdata i Geonorge og i kommunens offentlige kartgrunnlag som lokale DOK datasett» for deg?

7. Hvor nyttig var «Idémyldringen og gruppearbeidet» for deg?

8. Hvor nyttig var «Gjennomgangen av idémyldringen og gruppearbeidet» for deg?

9. Har du noe forslag til forbedring av foredragene, gruppearbeidet eller andre kommentarer?

10. Hvordan fungerte det tekniske?

11. Vil du foretrekke at fremtidige kurs blir digitale som nå (Teams e.a.) eller vil du foretrekke fysiske samlinger?

12. Har du forslag til tema hvis Nordland digitalt skal arrangere nye kurs?

13. Andre/ utfyllende kommentarer:

Takk for at du tok deg tid til å evaluere arealplankurset. Svarene danner grunnlag for hvordan vi planlegger fremtidige webinarer, kurs eller lignende.

Del