Siste oppdatering

Stort engasjement i Norge digitalt-utvalgene Innlandet

Nasjonal geodatastrategi, Geodatastrategi for Innlandet og rullering av Fylkesgeodataplanen var tema på FGU’s møte i mai. Dette ble det jobbet videre med i arbeidsutvalgene i juni. Fokus på disse møtene var å definere mål og tiltak for Innlandet i perioden 2022-2025.

Arbeidsutvalgsmøtene i juni

Det ble jobbet bra i grupper i begge arbeidsutvalgene; Arbeidsutvalg for basisdata (AU-Basis) og Arbeidsutvalg for plan- og temadata (AU-tema).

Temaene var:

  • matrikkel
  • rutinebeskrivelser for ajourføring av Felles KartdataBase (FKB) og forvaltning av arealplan i kommunene
  • ajourføring av høydegrunnlag
  • forskning og utvikling
  • kvalitetsheving av FKB
  • håndtering av overflatevann
  • strategi for Temadata Innlandet
  • beredskap og
  • innføring av eByggesak/ ePlansak

Det er for tiden stort fokus på håndtering av overflatevann. Mange kommuner har aktivitet på innmåling av stikkrenner i sommer. Det jobbes med kvalitetsheving av FKB-vann på fylkeskartkontorene i Kartverket.

Når det gjelder innmåling av stikkrenner bør dette gjøres i samarbeid mellom de aktuelle etatene (kommunen/ fylkeskommunen/ Vegvesenet), slik at datasettet blir fullstendig.

Det er ønske om å delta i utviklingsprosjekter, og å ta i bruk ny teknologi innenfor kartlegging og ajourføring.

Nå jobber fylkeskartkontorene i Kartverket videre med innspillene som er kommet, og vil legge fram forslag til Fylkesgeodataplan på arbeidsutvalgsmøtene i september.

Til Norge digitalt Innlandet fylke

Del