Kartverket
Nasjonalt register
over luftfartshindre
Postboks 600 sentrum
3507 Hønefoss
Melding om bygninger, konstruksjoner og anlegg som kan være til hindring eller utgjøre en fare for luftfarten Skjemaet kan benyttes ved rapportering pålagt i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, vedtatt av Luftfartstilsynet 01.09.2014. Informasjon i rubrikk 1 - 4 blir unntatt offentlighet. Veiledning finnes nederst på siden med referanse til rubrikknummer.
Kartverkets personvernerklæring
 
             
 
1. Tiltakshaver/eier/utbygger/ansv. søker:
Adresse:
Postnummer og sted:
E-post:
Telefon:   Telefaks:
 
 
2. Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer og sted:
E-post:
Telefon:   Telefaks:
 
 
3. Kommune:
Adresse:
Postnummer og sted:
E-post:
Telefon:   Telefaks:
 
             
     
 
4. Kommunal ref. for byggesak/tiltak:
 
     
         
 
5. Hindertype: (* legg ved koordinatliste)
6. Navn:
7. Nåværende status:
7b. Dato for endring av status:
8. Høyde over havet på bakkenivå for hinderet (m):
9. Hinderets høyde over bakken (m):
 
10. Koordinatsystem:
Sone/akse:
Nord:
Øst:
11. Målemetode:
12. Merking/belysning:
 
         
     
 
13. Merknader:
 
     
     
 
14. Vedlegg:

Bildefil som viser kartutsnitt med inntegnet posisjon for hinderet eller annen filtype som angir geografisk plassering og evt. andre opplysninger for hinderet. Dersom vedlegget er større enn 25 megabyte, kontakt nrl@kartverket.no
 
     
     
 
15. Dato:
 
     

Hjemmel:
I henhold til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, er Kartverket registerfører for Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Tiltakshaver skal melde luftfartshindre til Kartverket. Straks Kartverket har mottatt melding, og denne tilfredsstiller kravene i § 4 og 5, blir kvittering sendt tilbake til rapportør.
1. Tiltakshaver/eier/utbygger
Den som er ansvarlig for at søknads- eller anleggstiltak utføres i samsvar med bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven, eller som er eier av eksisterende bygning, konstruksjon eller anlegg som faller inn under definisjonen i forskriftens § 3.
2. Kontaktperson
Den som kan gi nærmere opplysninger.
3. Kommune
Den eller de kommuner hvor lufthinderet er fysisk plassert
4. Kommunal ref. for byggesak/tiltak
Kommunalt jnr./saksnummer for behandling når dette er kjent.
5. Hindertype
Velg alternativ:
- Bru*
- Bygning
- Fyr
- Gondolheis*
- Heisekran
- Hoppbakke
- Luftledning trasé lavspent/høyspent*
- Løypestreng*
- Mast EL.
- Mast TELE
- Mast/stolpe veilys
- Oljeinnstallasjon
- Pipe
- Silo
- Skiheis*
- Tank
- Taubane*
- Tårn
- Vindmølle
- Annet (rubr. 13)
*Ved linjeobjekter bør liste med koordinater for
knekkpunkter vedlegges. Ved behov kan egnet skjema fås ved henvendelse til nrl@kartverket.no.
6. Navn
Fyll ut når egennavn eller objektnummer er kjent.
Eks. Tryvannstårnet, Vikersund kornsilo og lignende.
7. Status
Velg alternativ:
- Ferdig/eksisterende
- Fjernet
- Planlagt
- Ombygd
7b. Rubrikken skal benyttes dersom det er kjent at hinderets status skal endres.
  • Hvis hinderet har nåværende status "planlagt" og skal oppføres, skriv dato for oppføring av hinder.
  • Hvis hinderet har nåværende status "eksisterende" og skal fjernes, skriv dato for fjerning.
  • Hvis hinderet er midlertidig, skriv både dato for oppføring og fjerning
Dersom nøyaktig dato for oppføring/fjerning ikke er kjent, skriv en omtrentlig dato, for eksempel "mai 2016".

Dersom nøyaktig dato for oppføring/fjerning ikke er kjent, ber vi om å få beskjed når oppføring/fjerning finner sted, for eksempel gjennom e-post til nrl@kartverket.no. Vi ber også om å få beskjed dersom noen av de oppførte datoene endres.
8. Høyde over havet på bakkenivå for hinderet.
Angis i meter. Kan leses ut fra kart.
9. Hinderets høyde over bakken.
Avstanden mellom bakken og toppen av hinderet. Angis
i meter. For objekt på sjøen angis h.o.h.
10. Koordinatsystem
I Norge har vi ulike koordinatsystem på de forskjellige kartseriene: På tekniske kart (kommunale kartverk) og det økonomiske kartverket benyttes p.t. NGO systemet. På nye tekniske kart kan UTM-Euref89, som tilsvarer
UTM-WGS84, være brukt.
På N50 og M711 serien ble UTM-ED50 benyttet fram til 1990 (svart rutenett).På nye N50, M711 og HLC (flykart) benyttes UTM-WGS84 (blått rutenett).
Geografiske koordinater (grader minutter og sekunder) kan også måles på kart i liten målestokk. I satellittposisjonerings- systemene kan man velge mellom UTM-ED50,UTM-WGS84 eller geografiske koordinater.
 
  Velges geografiske koordinater, kan man velge ulike datum. WGS-84 bes benyttet i dette tilfellet.
Soner og akser: For at kartkoordinater skal bli entydige, må sone eller akse oppgis. Brukes geografiske koordinater, er det ikke nødvendig å oppgi sone og akse.

I NGO-systemet er Norge delt opp i akser fra I til VIII.
I UTM-systemet er jordkloden delt opp i 60 soner. Norges land- og havområder strekker seg fra sone 28 til 36. Aktuell sone eller akse finnes i tegnforklaringen eller rammeinformasjonen på kartene.
Koordinatsystem finnes på kartet eller i satellittnavigator når denne er brukt. De vanligste systemene er:
- Geografiske (WGS84/Euref89)
- UTM (WGS84/Euref89)
- UTM (ED50)
- NGO
Sone/akse: Nummeret finnes på aktuelt kartblad,
fra 32 til 36 eller I til VIII
Nord Øst angis som koordinater.

11. Målemetode
Velg alternativ:
- Målt på teknisk kart (TK)
- Målt på økonomisk kart (ØK)
- Målt på Norge 1:50 000
- Målt med satellittnavigator (GPS)
- Målt med profesjonell GPS (spesifiser gjerne metode i rubrikk 13)
- Landmåling
- Annet (rubr. 13)
12. Velg alternativ.
Benytt fortrinnsvis et av de sju første alternativene dersom hinderet er lyssatt; nærmere forklaring til disse kan finnes i Vedlegg 2 til luftfartshinderforskriften.
Dersom hinderet har flere ulike lystyper, velg det sterkeste av lysene her og benytt i tillegg rubrikk 13.
13. Merknader
Ved nærmere forklaring til punkter i skjema, vis til rubrikknummer. Ellers anføres forhold som kan ha betydning for flysikkerheten i forhold til hinderet.
14. Vedlegg
Bildefil som viser kartutsnitt med inntegnet posisjon for hinderet eller annen filtype som angir geografisk plassering og evt. andre opplysninger for hinderet. Dersom vedlegget er større enn 25 megabyte, kontakt nrl@kartverket.no
15.

Dato, Angi dagens dato.

Merk at plikten til rapportering til Kartverket også gjelder ved endring, flytting eller riving av et luftfartshinder. Med «endring av et luftfartshinder» skal det forstås endring av de opplysninger som tidligere er rapportert til Kartverket, eksempelvis ved endring av hinderets høyde, hinderets merking/belysning eller opplysninger om hinderets eier (f.eks. navnebytte, eierskifte, bytte av kontaktperson).

Rapporteringsskjema kan også lastes ned fra Kartverkets nettsider, se: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/nasjonalt-register-over-luftfartshindre/

Kartverket

Adresse:
Luftfartshinder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 80 00
E-post: nrl@kartverket.no