Hvorfor er entydig adressering viktig?

Entydig adressering innen en kommune eller adresseringsområde er viktig for alle som skal finne frem på plasser der de ikke er kjent. Men aller viktigst er entydighet sett i et beredskapsperspektiv. Manglende entydighet vil skape utfordringer for nødetatene ved utrykning i forbindelse med skade/ulykker, brann og kriminalitet. Andre vil også få utfordringer ved manglende entydighet i adresseringen. Eksempelvis vil transportnæringen få utfordringer i forhold til planlegging og optimalisering av kjøreruter. Det kan bli vanskelig å finne frem, for alle. 

Entydige begrep er også viktig for ulike registre. Entydige benevnelser og koder benyttes som koblingsnøkkel mellom personer og adresser, til ruteplanleggere og navigasjonsløsninger for å nevne noen eksempel. Entydighet eller unike benevnelser er viktig for registrering i og utveksling mellom dataregistre. 

Entydig adressenavn og -kode innenfor en kommune gir hver enkelt adresse en unik identifikasjon. En gjennomgående veg kan ha samme adressenavn i flere kommuner. Når vegen krysser kommunegrensen deles vegen i to adressekoder. Adressekoden identifiserer den delen av adresseparsellen som ligger innenfor vedkommende kommune. Dette gir vegene en entydig numerisk identifikasjon innenfor hver kommune som blir brukt i navigasjonsløsninger.

Ved en kommunesammenslåing vil en med stor sannsynlighet få en utfordring i forhold til doble adressenavn og –koder. De fleste kommuner har adressenavn som Fjellvegen, Storgata, Skolevegen, Kirkegata osv. En vil også oppleve at det kan forekomme doble adressekoder. En programløsning for kommunesammenslåing er under utvikling. Denne vil ikke godkjenne forekomst av doble adressekoder, men doble adressenavn vil bli godkjent. Dette betyr at kommuner som slås sammen må endre adressekoder, slik at disse fortsatt vil være unike innenfor den nye kommunen. Når det gjelder doble adressenavn kan en tenkte seg flere løsninger. Disse ble diskutert i workshopene, slik det fremgår av referatene. 

Ifølge matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse. Videre sier matrikkelforskriften at adressenavn og -kode skal være entydig innenfor kommunen. Dersom en skal holde seg til dagens lovgivning vil det bety at kommuner som slås sammen må omadressere i tilfeller med doble adressenavn. En omadressering i dette tilfelle vil bety å endre navn på veger, gater, stier, plasser der det forekommer doble adressenavn i tillegg til eventuell endring av adressenummereringen. I workshopene ble alternative løsninger diskutert, slik det fremgår av den innledende presentasjonen og referatene fra møtene. Presentasjonen «Adressering i sammenslåtte kommuner» (pdf) er felles for alle workshopene. 

Referater fra hver enkelt workshop

Referatene er «anonymisert», det vil si at navn på den enkelte deltager ikke fremkommer av referatet som blir publisert her. 

Eksempel på doble adressenavn i kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu (pdf), som skal slås sammen 1. januar 2017. 

Kartverket vil på bakgrunn av resultatet fra workshopene skrive en rapport om adressering i sammenslåtte kommuner. Denne rapporten skal sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. juni.