For kommuner som er berørt av kommune- og regionreformen som trer i kraft 1. januar 2020, vil overgangen ligne mye på en ny innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB. Overgangen vil være ganske lik for kommunene, enten de er berørt av kommunesammenslåing, eller bare skal få nytt kommunenummer.

I alle tilfeller vil dataene som forvaltes i kommune- og fylkesarkiver bli flyttet over i nye arkiver med navn/nummer tilpasset ny kommunestruktur.  Det vil deretter bli satt opp oppgaver/grensesnitt mot den sentrale basen som også er basert på nye kommunenummer.  De nye kommunene må så tilpasse sine lokale systemer til den nye strukturen, og fylle opp lokale databaser basert på disse.  Deretter kan videre forvaltning av FKB startes på nytt.

En komplett oversikt over alle berørte kommuner kan du se her.

For den enkelte kommune

Kartverket v/fylkeskartkontorene vil koordinere selve overgangen og vil i løpet av september lage en oversikt over den enkelte kommune som inneholder følgende:

  • Dato for siste oppdateringer i de ulike FKB-datasettene (oppstart av fryseperiode).
  • Dato for  når ny lokal kopi for kommunene kan lastes ned og oppdatering i ny kommune kan startes opp (avslutning av fryseperiode).
  • Oversikt over eventuelle endringer i adresser/URL-er til tjenester og IP-adresser som det må åpnes mot.
  • Oversikt over endringer i brukernavn/tilgang.

Det er en overordnet målsetting at den enkelte kommune skal ha kortest mulig fryseperiode og at videre forvaltning i ny kommune kan startes opp igjen så tidlig som mulig i 2020.

Konsulenthjelp i kommunene

Mange kommuner vil trenge hjelp av konsulenter for å gjøre nødvendige oppsett mot Sentral FKB i ny kommunestruktur etter overgangen.  Det er kommunens eget ansvar å bestille slik hjelp og å samordne tidspunktet for dette med Kartverkets plan for overgang.

Innføring av Sentral FKB i 2019

Det er mange systemer som blir berørt av kommune- og regionreformen, særlig i de kommunene der det skjer en sammenslåing.  Dersom forvaltningen av FKB gjøres gjennom Sentral FKB, og drift av lokale kopier er samlet på felles server allerede før sammenslåingen, vil dette resultere i færre arbeidsoppgaver som må utføres i forbindelse med årsskifte.  Geovekst har også vedtatt at alle kommuner som starter direkteoppdatering i 2019 får støtte i 3 år, mens det foreløpig ikke er vedtatt støtteordninger for innføring i 2020 og videre fremover.  Det finnes altså gode grunner, både praktisk og økonomisk, for å starte direkte oppdatering i Sentral FKB i løpet av 2019.  Interesserte kommuner kan ta kontakt med sitt lokale fylkeskartkontor som du finner en oversikt over her.

Se Kartverkets sider om kommune- og regionreformene.