Siste oppdatering

Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag

Standard for «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag» omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting av nye ledninger og andre anlegg, samt eksisterende infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes.

Bygge- og anleggsarbeid omfatter ofte gravearbeid som kan skade ledninger og andre anlegg under bakken. Nøyaktige ledningskart er nødvendige for å finne gode løsninger for plassering av nye anlegg, og å gjenfinne eksisterende anlegg. God dokumentasjon av slik infrastruktur sparer samfunnet for tid og penger, samtidig som viktige tjenester unngår avbrudd på grunn av graveskader.

Bedre forvaltning

God dokumentasjon og nøyaktige stedfestingsdata vil bidra til:

  • forenkling av forvaltning og vedlikehold
  • reduserte kostnader for samfunnet og bedre forsyningssikkerhet fordi det blir færre graveskader
  • enklere og raskere planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg
  • reduserte kostnader ved gravearbeider
  • styrking av beredskapsmyndighetenes og anleggseiernes evne til å håndtere akutte krise- og beredskapssituasjoner.

Standardisert stedfesting og dokumentasjon

Ledningsregisteringsforskriften trådte i kraft 1. juli 2021. Formålet med den nye forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig stedfesting av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og å gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.

I forbindelse med bygge- og anleggsarbeid avdekker man av og til eksisterende ledninger. Ledningsregisteringsforskriften gir regler for dokumentasjon, og i noen til feller stedfesting, av slike ledninger. Forskriften viser til standard utgitt av Kartverket. Standarden ble utarbeidet før lov og forskrift var kunngjort, derfor brukes det enkelte andre begreper i standarden enn i forskriften. Merk at standarden også omfatter regler som forskriften ikke har krav om at skal følges.

Standarden stiller krav om stedfesting og dokumentasjon av nye ledningsanlegg, samt eksisterende anlegg som flyttes, påvises eller avdekkes. Innhold og struktur ved utlevering av ledningsdata er beskrevet i produktspesifikasjonene.

Her finner du forskriften, standarden og produktspesifikasjonene:

Standarden og produktspesifikasjonene er utarbeidet av en bredt sammensatt faggruppe ledet av Kartverket.

Eksempelfiler

Utvekslingsformat for ledningsanlegg er GML. Det utarbeidet to eksempelfiler som viser hvordan data kan utveksles i henhold til produktspesifikasjonene. Eksempelfilene med tilhørende applikasjonsskjema kan lastes ned under:

For landmålingsrapporten er det utarbeidet en datamodell med tilhørende applikasjonsskjema, som gjør at landmålingsrapporten kan utveksles i form av en xml-fil. Dette vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Del