Siste oppdatering

Standardisert produktspesifikasjon for Vegkropp

Første versjon av standarden "SOSI Vegkropp, fase prosjektering" er nå godkjent.

Standarden er utformet som en standardisert produktspesifikasjon. Den spesifiser både en datamodell for prosjektert vegkropp, og hvordan dataene skal utveksles på GML-format.

Med denne åpne standarden kan en oppdragsgiver for vegutbygging sette krav til leveransen av prosjekteringsdata før vegkroppen bygges.

Produktspesifikasjon SOSI Vegkropp – fase prosjektering

Produktspesifikasjonen er godkjent av Standardiseringskomitéen for geomatikk som en standardisert produktspesifikasjon. Produktspesifikasjonen er tilgjengelig i registeret på geonorge.no. Spesifikasjonen var på høring våren 2021, og de sammenstilte høringsinnspillene med prosjektets kommenterer kan fås tilsendt fra standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Det er utviklet to varianter av spesifikasjonen:
Delspesifikasjonen Vegdesign omfatter både vegdesign i form av parametriserte vegdata i henhold til OGC LandInfra/InfraGML Alignments, og beregnede data avledet fra vegdesignet. Bruken av InfraGML bryter med noen grunnleggende prinsipper i SOSI, og det er derfor laget en egen delspesifikasjon Beregnet for beregnede data.

Produktspesifikasjonen er utviklet ved hjelp av UML-modellering. Du kan bruke nettleseren for å se dokumentasjon av UML-modellen. De som har tilgang til SOSI Modellregister kan også finne modellen under
SOSI Produktspesifikasjoner > BA-nettverk > SOSI_Vegkropp > Vegkropp_Prosjektert-1.0

Fra modellen er det avledet GML-applikasjonsskjema. Dette er maskinlesbare filer som detaljert beskriver hvordan data skal utveksles på GML-format. Disse er supplert med GML-eksempelfiler.

Applikasjonsskjema:

  • Vegdesign: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign/1.0/Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign.xsd
  • Beregnet: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Beregnet/1.0/Vegkropp_Prosjektert_Beregnet.xsd

Eksempelfiler:

Om prosjektet SOSI Vegkropp

Vegbyggingsprosjekter inkluderer mange fagområder, og resulterer i data som blant annet skal leveres til FKB, DOK, NVDB og annet. Dette standardiseringsprosjektet omfatter vegkroppen, men ikke vegutstyr som for eksempel skilt og belysning.

SOSI Vegkropp dekker i hovedsak disse delene av Fagmodell veg i Statens vegvesens håndbok V770:

  • Senterlinje basert på OGC LandInfra/InfraGML Alignments
  • Vegkroppens over- og underbygning
  • Overflate-elementer som midtdeler, fortau, gang-/sykkelveg, grøft, busslomme, støyvoll, fylling, skjæring og så videre.

Dette standardiseringsprosjektet henger tett sammen med prosjektet «Informasjonsmodellering i Infrastrukturprosjekter», der BA-Nettverket, Statens vegvesen, Nye Veier, Bane Nor, Kartverket og Arkitektum AS har samarbeidet, med støtte fra KDD.

Prosjektet SOSI Vegkropp ble godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk i 2019. I tillegg til prosjekteringsfasen hadde dette prosjektet et mål om å spesifisere dataleveranser for den ferdigbygde vegen: vegkropp som bygget, og leveranser til NVDB og FKB. Disse utvidelsene vil bygge på den utgitte spesifikasjonen for vegkropp prosjektert, men det er ingen konkrete planer om å ta fatt på dette arbeidet nå.

 

Del