Siste oppdatering

Standardisert produktspesifikasjon for NRL

Ny produktspesifikasjon for rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er klar. NRL er et digitalt register over bygninger, anlegg og konstruksjoner som kan utgjøre en risiko for luftfarten.

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering 1.0 er nå vedtatt og tilgjengelig på Geonorge.

NRL er et digitalt register over bygninger, anlegg og konstruksjoner som kan utgjøre en risiko for luftfarten. Registeret er hjemlet i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (luftfartshinderforskriften). Forskriften pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere til NRL, og slår fast at Kartverket er registerfører for NRL.

I oktober 2020 vedtok Luftfartstilsynet en endringsforskrift til luftfartshinderforskriften, som øker mengden objekter som regnes som luftsfartshindre. Mange aktører vil dermed få en betydelig jobb med å rapportere opplysninger om sine luftfartshindre til NRL.

Arbeid med spesifikasjonen

Med den forventede økningen i antall luftfartshindre som skal registreres, er det behov for en nærmere spesifisering av data som skal rapporteres til NRL. Arbeidet med spesifikasjonen pågikk fra sommeren 2020 og ut 2021. Arbeidet ble gjennomført via en arbeidsgruppe med åpen deltakelse, ledet av Kartverket.

Produktspesifikasjonen var på høring sommeren 2021. Les høringsbrevet (pdf) som fulgte produktspesifikasjonen.

Her kan du lese sammenstilte høringskommentarer (pdf).

Produktspesifikasjonen ble godkjent av standardiseringskomitéen for geomatikk 28. januar 2022.

Bruk av spesifikasjonen

De nevnte endringene av luftfartshinderforskriften trer i kraft fra 1. juli 2022. Samtidig vil det bli obligatorisk å benytte spesifikasjonen NRL-Rapportering ved rapportering til NRL. Her kan du lese mer om NRL og om pågående prosjekt for utvidelse og oppgradering av NRL.

Del