Siste oppdatering

Ny produktspesifikasjon for havnedata

Havnedata-standarden ble utviklet fordi det er stor etterspørsel etter enkel tilgang til oppdatert og standardisert informasjon om havner og havnefasiliteter. Spesifikasjonen har nylig vært på høring.

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner, kaier og tilhørende objekter som er en del av infrastrukturen på en kai eller i en havn. Tilhørende objekttyper som inngår i standarden er blant annet havneanlegg, kaifront, vannuttak, tilkoblingspunkt for strøm, beredskapsutstyr, sensorer, avfallspunkt, kraner, slipp, fender, fortøyningsinnretninger, tømmestasjon og gjerder.

Reguleringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk avgrensning som kan kartfestes, inngår også i standarden.

Spesifikasjonen er laget med tanke på forvaltning i en sentral database bygd på NGIS-forvaltningsplattformen, etter samme forvaltningskonsept som sentral lagring av FKB (SFKB).

Høring

Produktspesifikasjonen Havnedata 3.0 har vært på høring, fristen for innspill var 25. oktober 2022. Dersom du ønsker å lese høringsutkastet finner du det her:

Høringsutkast

Produktspesifikasjonen kommer i norsk og engelsk utgave, der norsk utgave er originalversjon. Høringsutkastet for engelsk versjon finner du her:

English version (pdf)

Alle kodelister i Havnedata er eksterne og forvaltes i kodelisteregisteret i Geonorge.no.

Versjonsnummer og tilgrensende dokumenter

Tidligere publiserte dokumenter for havnedata har omfattet datamodell, GML-skjema og registreringsinstruks. Havnedata 3.0 er første versjon av standardisert produktspesifikasjon for havnedata. Selv om dette er den første versjonen av en standardisert produktspesifikasjon for havnedata, får den versjonsnummer 3.0 (istedenfor 1.0 som kan virke naturlig). Dette fordi det er ønskelig å fortsette versjonsnummereringen fra tidligere publisert datamodell og tilhørende GML-skjema.

SOSI standardisert produktspesifikasjon Havnedata 3.0 er uavhengig av tidligere publisert dokument «Registreringsinstruks for Havnedata» i versjon 2.02. Samtidig jobbes det med en oppdatert versjon av registreringsinstruksen. Denne vil følge samme versjonering som Havnedata og får versjonsnummer 3.0. Ny registreringsinstruks sendes ut på en egen høringsrunde når den er klar.

Standardisering Om havnedata-prosjektet

Kartverket har ledet arbeidet med produktspesifikasjonen. Arbeidet har blitt gjennomført i en arbeidsgruppe med åpen deltagelse, med representanter fra Kartverket, Norkart, Miljødirektoratet, Kystverket, SINTEF og Kristiansand havn.

Relatert

Havnedata

Infrastruktur og standard for havnedata er utviklet. Et nytt system muliggjør forvaltning og ajourføring av havnedata direkte fra de enkelte havnene etter samme prinsipp som øvrige basis kartdata (FKB).

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Del