• Regjeringa sin visjon er eit samfunn der alle kan delta. Eit viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelegheit og omgivnader som er trygge og praktiske å bruke. Les regjeringa sin handlingsplan for universell utforming.
  • Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltaking og tilgjengelegheit, underlagt Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Sjå Deltasenterets nettside.
  • Statens vegvesen er ein av våre viktigaste vegbyggarar, og har ei eiga side om universell utforming på sin nettstad. Les meir på deira nettsider om infrastruktur og universell utforming.
  • Standard Norge og Samferdselsdepartementet samarbeider om nettstaden reisekjeden.no, med rettleiing for alle som er interessert i universell utforming på transportområdet. Gå til Reisekjeden.no.