Samandrag frå kartlegginga

Rapport for særskilde område kan genererast fra Geonorge, sjå lenkje under Ressursar nedst på sida.

Resultat og statistikk frå kartlegging av tettstadar

Statistikk og samandrag av resultata frå kartlegging av tettstadar (xlsx)

Resultat og statistikk frå kartlegging av friluftsområde

Statistikk og samandrag av resultata frå kartlegging av friluftsområde (xlsx)

Nedlasting

Det er mogleg å laste ned tilgjengelegheitsdata for heile landet eller for eit område (fylke, kommune) via Geonorge. Sjå lenkjeliste nedst på denne sida. Data blir levert på SOSI- eller GML-format.

Tenester

Du kan bruke datasetta om tilgjengelegheit i ditt eige GIS-system (til dømes GISLINE, ISY-WinMap, arcGIS, QGIS). Funksjonaliteten mellom WMS (leverer eit bilete av data) og WFS (leverer vektorinformasjon) varierer. Det er laga ei kort rettleiing i korleis ein legg til tilgjengelegheitsdata som WMS-lag i GISLINE. Sjå lenkjeliste nedst på denne sida.

WFS-tenester er per i dag berre testa i GIS-programmet QGIS. Innlesing av WFS-tenester krev aktivering av eit programtillegg (WFS 2.0 Client). Det er laga eit forslag til prosjektoppsett for «Tilgjengelegheitskart» i QGIS. Sjå lenkjeliste nedst på denne sida. 

Norgeskart

Du kan sjå på data frå kartlegginga av tilgjengelegheit i Norgeskart, Kartverket sin egen kartklient. Kartklienten skal tene som eit oppslagsverk for planlegging og forvalting, men òg for organisasjonar og andre interesserte.

Klikk på kartutsnittet for å gå til kartet

Skjermdump fra Norgeskart

Trykk på hamburgermenyen øvst til venstre for å velje type bakgrunnskart.

Tilgjengelegheitstenesta er delt i seks underkategoriar:

 • Tettstad (inngangar, vegar, parkering)
  • vurdert for manuell rullestol
  • vurdert for elektrisk rullestol
  • vurdert for synshemma
 • Friluft (friluftsområde, turveg, parkering, badeplass, fiskeplass, sitjegruppe, toalett)
  • vurdert for manuell rullestol
  • vurdert for elektrisk rullestol
  • vurdert for synshemma

Symbola på skjermen viser ei vurdering av tilgjengelegheita:

 • Grøn = tilgjengeleg
 • Gul = vanskeleg tilgjengeleg
 • Raud = ikkje tilgjengeleg
 • Blå = ikkje vurdert

Skjermdump fra Norgeskart. Viser tilgjengelighetsdata og en faktaboks om et valgt objekt.

Ved å klikke på symbola kan ein få meir detaljert informasjon om kvart einskild objekt. I boksen er det bilde av objektet (ikkje på veg i tettstad) og verdiane som blei registrert under kartlegginga.