Inspire

Inspire står for "Infrastructure for spatial information in the European Community".

Inspire-infrastrukturen er under etablering, og til grunn for arbeidet ligger europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (Inspire-direktivet). Direktivet fokuserer på elektronisk deling av data mellom offentlige myndigheter for oppgaver som kan få innvirkning på miljøet, men har også betydning for elektronisk forvaltning generelt.

Norge har sluttet seg til direktivet, og den norske geodataloven viser til og baserer seg i stor grad på det. Inspire-direktivet krever at Norge oppretter og driver et nett av elektroniske tjenester for søking, visning, nedlasting, omforming og aktivering av geodata.

Gjennomføringsfrister

Den praktiske gjennomføringen av samarbeidet om den geografiske infrastrukturen organiseres i hovedsakelig gjennom Norge digitalt.

I Norge har man generelt tre års utsettelse med å etterkomme tidsfristene som følger av Inspire-direktivet sammenlignet med EU-landene. De viktigste fristene som offentlige etater i Norge har forholdt seg til og må forholde seg til framover, er:

 • 15. mai 2012: Imøtekomme forespørsler om datadeling mellom myndigheter
 • 15. mai 2013: Utarbeide resultatindikatorer for året 2012 og sende første gjennomføringsrapport til ESA
 • 3. desember 2013: Etablere metadata for Inspire-direktivets vedlegg I- og vedlegg II-data
 • 9. mai 2014: Ha søke- og visningstjenester i initiell (innledende) drift
 • 19. oktober 2014: Kunne dele data med fellesskapsinstitusjoner på harmoniserte vilkår
 • 9. november 2014: Ha søke- og visningstjenester i full drift
 • 28. juni 2015: Ha nedlastings- og transformasjonstjenester i initiell (innledende) drift
 • 23. november 2015: Gi tilgang til nyetablerte vedlegg I-data på harmonisert form
 • 28. desember 2015: Ha nedlastings- og transformasjonstjenester i full drift
 • 4. februar 2016: Gi tilgang til nyetablerte vedlegg I-data på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder
 • 15. mai 2016: Utarbeide andre gjennomføringsrapport til ESA
 • 3. desember 2016: Etablere metadata for direktivets vedlegg III-data
 • 23. november 2020: Gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form
 • 4. februar 2021: Gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder

 

Inspire-møteplasser

Offentlige virksomheter i Norge har i utgangspunktet anledning til å delta i en rekke fora og møteplasser i regi av Inspire. Dette er viktige arenaer for å kunne påvirke beslutninger som tas i Inspire. Dessuten gir møtestedene førstehånds informasjon om hvilke regler og retningslinjer som gjelder og forventes av den enkelte virksomhet.

En av møteplassene er Maintenance and Implementation Group (MIG) med underliggende arbeidsgrupper. Les mer om gruppene i en egen artikkel om hvordan arbeidet i Inspire er organisert.

Inspire arrangerer også flere konferanser og workshops i regi av ulike grupperinger, blant annet en årlig Inspire-konferanse. Se Inspires nettsider for mer informasjon om dette.

Det er også etablert andre møteplasser, blant annet større europeiske prosjekter og innen spesifikke bransjer, for eksempel Knowledge Exchange Network (KEN).

Inspire-rapportering

 Norge rapporterer årlig til INSPIRE. Les mer om rappoteringen og se hva Norge har rapportert.