Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.7 Ortofotoprosjekter

Med et ortofotoprosjekt forstår vi et eget prosjekt der hovedmålet er å produsere digitalt ortofoto.

3.7.1 Ulike prosjekttyper for ortofoto

3.7.1.1 Ortofoto- etablering

Ortofoto 10

Anbefalt kostnadsfordeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 14%
 • Energi Norge: 14 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 50 %
 • Kartverket: 6 %
 • Telenor: 14 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 2 %

Ortofoto 20

Anbefalt kostnadsfordeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 16%
 • Energi Norge: 14 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 32 %
 • Kartverket: 14 %
 • Telenor: 14 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 10 %

3.7.1.2 Ortofoto – omløp

NIBIO, KMD på vegne av fylkesmennene og Kartverket er i fellesskap rettighetshavere til omløpsfotografering. For å få ønsket kvalitet på bildene, er Geovekst med på å dekke deler av omløpsfotograferingen, og har disposisjonsrett til dataene. Fra 2012 blir det fotografert med oppløsning på 25 cm (GSD 25). Kostnaden ved å gå fra 35 cm til 25 cm oppløsning skal dekkes av Geovekst-partene (Geovekst-forum sak 48/11). Samtidig skal et antall punkter signaleres for å bedre nøyaktigheten på aerotrianguleringen.

Ekstrakostnaden for Geovekst-partene er fra 2018 kr 55,- pr km2 netto landareal.

Omløpsfotograferingen skal ikke gå på bekostning av øvrige Geovekst-prosjekter, men samordnes med disse. For at omløpsfotograferingen skal fungere tilfredsstillende kreves det at prosjektledelsen for omløpsprogrammet har god kommunikasjon ut mot fylkeskartkontorene. Det forventes likevel at behovet for fotografering med GSD 20 reduseres. Som hovedregel søker man å fotografere hele kommuner en gang i løpet av et omløp. I noen tilfeller vil dette være vanskelig.

Kostnadene tas enten inn i et eksisterende prosjekt, vedlikeholdsprosjekt for aktuelt år eller det opprettes et eget prosjekt. Ekstrakostnadene, samt hvilke kommuner inngår, blir beregnet sentralt for hvert år. Totalkostnadene pr år fordeles pr kommune etter netto landareal.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 6%
 • Energi Norge: 8 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 32 %
 • Kartverket: 28 %
 • Telenor: 8 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 18 %
Til toppen