Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.4 FKB

Kostnadsdelingen avhenger av prosjekttype, delområde og kostnadsgruppe.

Noen kostnadsgrupper har felles kostnadsdeling uavhengig av FKB-standard, nøyaktighet og områdetype, mens for andre er det nødvendig med ulik kostnadsdeling avhengig av kvalitet og områdetype.

3.4.1 Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon er:

 • å lede prosjektet
 • sette bort arbeid til eksterne konsulenter
 • sørge for framdrift etter planen
 • følge opp økonomi
 • utarbeide sluttrapport

Prosjektadministrasjon kalkuleres etter medgått tid, men bør søkes begrenset til 5% av prosjektets totalkostnad for kartleggingsprosjekter. For andre prosjekttyper kan prosjektadministrasjonen utgjøre en større andel.

Normalt starter prosjektadministrasjon når oppstartmøte er avholdt og det er enighet om å starte prosjektet. Samordningsarbeidet før dette tidspunkt dekkes av hver enkelt part. Sekretariatsarbeid i denne sammenheng er normalt en oppgave for Kartverket.

Anbefalt kostnadsdeling for prosjektadministrasjon:

 • Statens vegvesen: 15%
 • Energi Norge: 15 %
 • KS (Kommunesektorens organisasjon): 20 %
 • Kartverket: 20 %
 • Telenor: 15 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 15 %

3.4.2 Inndeling etter FKB-standard

For kostnadsgruppen FKB-konstruksjon (uten høyde) er det laget egne kostnadsdelinger for de ulike FKB-standardene. I produktspesifikasjon for FKB er det angitt når de ulike FKB-standardene normalt skal benyttes.

Se oversikt over FKB produktspesifikasjoner

3.4.3 Inndeling i områdeklasser

Ettersom kartlegging etter den samme FKB-standard kan gjøres i ulike områdetyper er det definert tre grove områdeklasser med ulik fordelingsnøkkel for kostnadsgruppene "grunnlagsnett og signalering", "flyfotografering og aerotriangulering" og "FKB-konstruksjon".
Disse områdeklassene er "tett", "blandet" og "spredt".

 • Tett: Byområder og store tettsteder (FKB-A - Lite annet areal inngår)
 • Blandet: Blandet bebyggelse (FKB-B - Tettbebyggelse, spredt bebyggelse, innmark og utmark,)
 • Spredt: Spredt bebyggelse (FKB-B, C og D - innmark og utmark)

3.4.4 Når en part har et spesielt behov

Hvis en part har spesielt behov for data til en oppgave, for eksempel konkret utbygging, eller skogtaksering, er det naturlig at denne parten tar større andel som følge av dette (kortsiktig stor nytteverdi).

Det samme gjelder dersom en part stiller større krav til detaljering enn de øvrige.

3.4.5 Flere parter

Kostnadsdelingsnormene for de ulike prosjekttypene/kostnadsgruppene baserer seg på at alle partene som har undertegnet den sentrale Geovekst-avtalen deltar.

Hvis det i et prosjekt skal være med flere og andre parter, tas de inn i prosjektet på vanlig måte. Den andel de skal betale skal stå i forhold til nytten denne part har av data og andelen som eventuelle sammenliknbare parter bidrar med. De øvrige parter får da redusert sine andeler proporsjonalt med den fordeling de normalt skulle ha innen kostnadsgruppen.

Dersom flere parter tiltrer "Sentral avtale om Geodatasamarbeid" av 5.juni 1992, vil det i Geovekst-forum bli forhandlet ny standard kostnadsdelingsnorm etter følgende prinsipper:

 • Kostnadsandelen for ny sentral part skal bestemmes ut fra partens nytteverdi i forhold til sammenlignbare parter, og ut fra hvilke data den nye parten dokumenterer behov for.
 • Ved justering av eksisterende kostnadsdeling som følge av at ny part blir med i Geovekst-samarbeidet, skal den prosentvise fordelingen mellom de opprinnelige partene opprettholdes

3.4.6 Kostnadsgrupper som er gjenstand for vanlig kostnadsdeling

3.4.6.1 Områdegruppe: tett, blandet og spredt

 

Prosentvis fordeling pr part
OmrådegruppeKostnadsgruppeFKB-standardStatens vegvesenEnergi Norge     KS                 Kartverket Telenor    Landbruk 
Tett Grunnlag, signalering, AT, fotografering og FKB-konstruksjon FKB-A 12 12 55 8 12 1
Blandet Grunnlag, signalering, AT, fotografering og FKB-konstruksjon FKB-B 16 8 42 21 8 5
Spredt Grunnlag, signalering, AT, fotografering og FKB-konstruksjon FKB-B 27 7 39 16 7 4
Spredt Grunnlag, signalering, AT, fotografering og FKB-konstruksjon FKB C/D 7 6 32 33 6 16

3.4.6.2 Innlegging av Geovekst-prosjekter i Digitalt sentralarkiv for vertikalbilder (DSA)

Flybilder etablert i Geovekst-prosjekter skal legges inn i Digitalt sentralarkiv for vertikalbilder (DSA). Jobben har en fastpris på 4 timer, og kostnadene fordeles slik:

 • Statens vegvesen: 14%
 • Energi Norge: 8 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 32 %
 • Kartverket: 30 %
 • Telenor: 8 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 8 %

3.4.6.3 Aerotriangulering kontroll

Det gjennomføres obligatorisk kontroll av aerotriangulering for alle Geovekst-prosjekter. Kontrollen gjøres av Kartverket. Jobben har en fastpris på 15 timer.

Kostnadene fordeles slik:

 • Statens vegvesen: 14%
 • Energi Norge: 8 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 32 %
 • Kartverket: 30 %
 • Telenor: 8 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 8 %

3.4.6.4 Rektifiserte bilder

Ved fotogrammetrisk kartlegging, anbefales det å produsere rektifiserte bilder til bruk i mottakskontroll.

Kostnadene fordeles slik:

 • Statens vegvesen: 14%
 • Energi Norge: 11 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 28 %
 • Kartverket: 28 %
 • Telenor: 11 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater):  8 %

3.4.6.5 FKB-AR5

Det kontinuerlige ajourholdet av FKB-AR5 er implementert i FDV-avtalen på lik linje med andre FKB-datasett. NIBIO vil som fagansvarlig for FKB-AR5, være ansvarlig for det periodiske ajourholdet og eventuell etablering i nye områder.

Periodisk ajourføring av FKB-AR5 med ortofoto som grunnlag: I prinsippet skal alle kostnader tas med i prosjektet.

Enhetskostnaden beregnet på grunnlag av indeksen per juni 2005 er satt til kr. 900,- per km2, men ble fra 2011 redusert fra kr.1140,- til kr. 900,-.

Enhetskostnaden beregnes heretter på grunnlag av Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (desember 2015=100), for tjenester der arbeidskraft dominerer til beregning av Geovekst-timepris (enhetspris). Iverksettes fra og med 1. januar etterfølgende år. Enhetskostnaden rundes av oppover til nærmeste hele 10-krone.

Kostnadene fordeles slik:

 • Statens vegvesen: 3 %
 • Energi Norge: 3 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 20 %
 • Kartverket: 11 %
 • Telenor: 3 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 60 %

Ajourføringsarealet som legges til grunn skal beregnes slik: For prosjekter (kommuner) hvor summen av jordbruksareal og bebygd areal er større eller lik 10 % av aktuelt areal (ortofotodekning) – dette kan typisk være bykommuner og store landbrukskommuner – settes ajourføringsarealet lik hele dekningsarealet (ortofotodekning). 

For prosjekter hvor summen av jordbruksareal og bebygd arealer er mindre enn 10 % av aktuelt areal (ortofotodekning) – settes ajourføringsarealet til 10 ganger summen av jordbruksareal og bebygd areal.

I begge tilfeller skal ajourføringsarealet kostnadsføres etter gjeldene pris pr. km².

NIBIO fører oversikt over hvilke arealer som til enhver tid gjenstår for ajourføring i det enkelte fylke.

Frekvens på det periodiske ajourholdet bestemmes av partene i tett i dialog med NIBIO som er ansvarlig for gjennomføringen. Planer for det periodiske ajourholdet skal inngå i fylkenes geodataplaner.

Les mer om Geovekst og NIBIO

3.4.6.6  Utvidelse av opprinnelig ØK-areal

Den opprinnelige ØK-kartleggingen avgrenser normalt geodataplanens inndeling i standardene FKB AC. ØK-kartleggingen ble som oftest begrenset til å omfatte de økonomisk drivverdige arealene under tregrensa i sør, med en betydelig utvidelse av dette i nord.

Det kan være et ønske om og behov for å etablere FKB A-C data utover dette ØK-arealet. I slike tilfeller må prosjektet avtales med partene.

3.4.6.7 Grundig kartkontroll

Etter vedtak i Geovekst-forum skal grundig kartkontroll gjennomført ved Kartverket finansieres 100% av sentrale felles midler (sak 51/14). Det skal være minimum en kontroll av hvert firma hvert år.

3.4.6.8 N5 Presentasjonsdata

Presentasjonsdata for N5 skal utarbeides etter gjeldende grafisk standard og lages for hele prosjektområdet.

Kostnadene fordeles slik:

 • Statens vegvesen: 8 %
 • Energi Norge: 10 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 26 %
 • Kartverket: 26 %
 • Telenor: 10 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 20 %
Til toppen