Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.2 Overordnede prinsipper

I henhold til dokumentet "Prinsipper for geodatasamarbeid" (pdf) som er gitt i vedlegg 1 til "Sentral avtale om geodatasamarbeid" (pdf) av 5. juni 1992, gjelder følgende regler for kostnadsberegning og -deling:

  • Alle kostnader skal avklares i den enkelte samarbeidsavtalen. Dette gjelder utgifter til etablering, oppdatering, vedlikehold, kontroll, lagring, distribusjons- og referansetjenester osv.
  • Kostnadsdelingen mellom samarbeidspartene forhandles med utgangspunkt i kostnadsdelingsnormen i det enkelte samfinansieringsprosjekt.
  • Kostnader for etablering av datagrunnlaget skal dokumenteres og vurderes i forhold til deltakernes behov og krav til ulike FKB-datasett, slik at FKB-datasettene kan kost-/nytte-vurderes. Hver deltakers finansieringsandel beregnes med utgangspunkt i antall samarbeidsparter og nytteverdien for hver enkelt av dem.

I tillegg har Geovekst-forum vedtatt følgende retningslinjer for kostnadsdelingen i Geovekst-prosjekter:

  •  Man søker å oppnå en omforent kostnadsdeling mellom partene i prosjektet. Alle parter foretar en selvstendig og objektiv kost-/nyttevurdering for egen enhet.
  • Flest mulige parter bør være med i prosjektene. Dette tilsier at det bør være viktigere å få med flest mulige parter enn at man legger avgjørende vekt på føringer i kostnadsdelingsnormen. I forvaltningsavtaler er det en fordel at parter har rettigheter for hele kommunen.
  • FKB-standard bør bygge på størst mulig grad av enighet mellom partene. Den eller de parter som stiller større krav enn andre parter til tematilfang/nøyaktighet, bør dekke eventuelle ekstraomkostninger for å oppnå dette.
Til toppen