For å håndtere slike situasjoner er det inngått en samarbeidsavtale mellom Geovekst-partene, inkludert Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Bane NOR.

Denne avtalen gjelder for flybåren datafangst i krisesituasjoner som krever rask datainnsamling. Avtalen benyttes ved at en av partene tar initiativ til datainnsamling. Kartverket skal på vegne av initiativtaker uten ugrunnet opphold iverksette tilbudsforespørsel, inngå avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling.

Den som bestiller produkter etter denne avtalen er ansvarlig for å dekke alle kostnadene.

Les hele avtalen her (pdf) 

Kontaktinformasjon i akutte tilfeller

Hvis det oppstår en krise og det er behov for å iverksette avtalen, er det fylkeskartsjefen ved det aktuelle fylkeskartkontoret som skal kontaktes. Se lenke til ansattoversikt for fylkeskartkontorene nederst i artikkelen, der du finner mobilnummer til fylkeskartsjefene.
Kontaktperson for Geovekst hos Kartverket sentralt er Marit Bunæs (mob. 901 67 800).

Bruk av avtalen

Her følger en oppsummering av hendelser der avtalen har blitt tatt i bruk:

Stryn 24. juli 2017

Hasteoppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Utvik (Stryn kommune), etter flom mandag 24. juli: NVE trengte laserdata i oppbyggingsarbeidet etter store flomskader i området, og tok kontakt med Kartverket sentralt som avklarte områdeavgrensing og henta inn tilbud. Kartverket Bergen tildelte Terratec AS oppdraget.

Torsdag 3. august var været bra nok til at Terratec sendte fly over det 17 km2 store området og gjennomførte laserskanning (10 pkt. pr. m2) og fotografering med mellomformatkamera. Leveransefrist for laserdata og automatisk genererte ortofoto er innen to uker etter gjennomført datafangst.

Ortofoto over flomområdet i Utvik (Stryn), der avtalen om flybåren datafangst i krisesituasjoner ble brukt.

Sørum 10. november 2016

Sørum kommune ble utsatt for jordras 10. november. Kartverket Oslo ble oppringt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om formiddagen fredag 11. november med ønske om laserskanning og fotografering av skredområdet. Oppdraget var ønsket utført så raskt som mulig, helst samme dag. På angjeldende tidspunkt var det kun Terratec AS som hadde fly med sensorer tilgjengelig i området, og de ble derfor kontaktet og avtale inngått. Det tok imidlertid noe tid å innhente detaljer om oppdraget (områdeavgrensning osv.) samt å utarbeide flyplan, slik at det ikke var mulig å skanne samme dag. De påfølgende dagene var vekselvis tåke, regn og overskyet. Skanningen ble derfor foretatt først om formiddagen torsdag 17. november.

Sør- og Østlandet september 2015

Avtalen ble første gang innløst i forbindelse med flommen på Sør- og Østlandet i midten av september 2015, og  oppdraget ble da tildelt selskapet Terratec. Bildene ble brukt til å digitalisere flomløpkant og til analyser hos NVE. Ettersom det ikke var meldt om store samfunnsmessige skader, ble det ikke bestilt flyfotografering og laserskanning av skadeomfang etter at vannet hadde trukket seg tilbake.