12.-13.mars

Sak 04/14:

AR5 (Skog og landskap)
Skog og landskap skal, i regi av Geovekst-samarbeidet, delta med FKB-AR5 i pilotering av Geosynkroniseringsløsningen. I den sammenheng søker Skog og landskap Geovekst-forum om
kr 200 000 til dekning av deler av Skog og landskaps kostnader med deltakelsen og ferdigstillingen.

Vedtak:

Geovekst-forum bevilger kr. 200.000 til Skog og landskap for dekning av konsulentutgifter.

Arendal (GS-pilot Arendal)
På vegne av Geosynkroniseringsprosjektet, pilot Arendal, søkes det prosjektstøtte fra
Geovekst-forum til gjennomføring av pilotering i 2014.

Vedtak:

Geovekst-forum bevilger kr. 150.000 i prosjektstøtte.

Det forutsettes en avklaring av status for GML-skjema og en forklaring på hvorfor FKB-AR5 ikke er nevnt i måldokumentet. Krav til resultat er at det skal foreligge dokumentasjon på opplæring og rutineutvikling i tillegg til en kvittering på at systemet fungerer.

Sak 05/14:

Ny prismodell FKB-produkter
Bruk av SSBs tettstedsgrenser skal benyttes til prising av FKB-data:
Pris innenfor SSBs tettstedsavgrensing: kr 10.000,- /km2 (inkl. 1m høydekurver)
Pris utenfor SSBs tettstedsavgrensing: kr 500,- /km2 (inkl. 5m høydekurver).

Samme prisfaktorer og rabatter som tidligere for alle FKB-produkter.
Nytt produkt:
Særskilt disposisjonsrett med publisering (SDMP)
Det presiseres at det ikke er anledning til å installere flere kopier. Dataene må ligge et sted og kan ikke installeres hos flere kunder.

Opprettholder gammelt produkt:
Særskilt disposisjonsrett for publisering (SDFP)
Tilgangsprisen for dette produktet reduseres, men klikkprisen (pris pr. klikk) opprettholdes.

Vedtak:

Sekretariatets forslag vedtatt, med reviderte priser og presisering omkring flere installasjoner.

Sak 08/14:

FKB-spesifikasjoner
Godkjenning av FKB-versjoner (Veg, TraktorvegSti, AR5 og Ledning)

Vedtak:

Geovekst-forum godkjenner de nye FKB-versjonene 4.5

Sak 09/14:

Distribusjon av filbaserte geodatabaser og videre produksjon av Shape
Det er tidligere besluttet å avvikle leveranse på Shape og erstatte dette med leveranse på ESRI filbasert geodatabase (FGDB).

Kartverket gjennomførte møte med Skog og landskapet og Vegvesenet i januar 2014 for å diskutere opplegg for leveranse av FGDB. Parallelt med dette er det et pågående arbeid i Kartverket med å definere offisielle leveranseformater.

Vedtak:

Geovekst-forum støtter alternativet –> filbasert distribusjon på SOSI og Shape, men presiserer videreføring av halvårlige Norge digitalt-leveranser av FGDB.