Tidlig på 2000 tallet ble mandatet utvidet til å omfatte hele GI området og organisasjonen skiftet navn til EuroSDR. Per 2014 er det 17 medlemsland.

Organisasjonen

EuroSDR har en styringskomité (Steering Committee), som har to offisielle delegater fra hvert land. Norges delegater til EuroSDR er pt. Ivar Maalen Johansen (UMB) og Jon Arne Trollvik (SK). Presidenten velges for to år og presidentskapet roterer mellom medlemslandene. Steering Committee møtes to ganger i året og vertsland for møtene rullerer mellom medlemslandene. Norge var arrangør for styringskomitéens møte våren 2008. President i EuroSDR er fra mai 2008 Antonio Arozarena Villar (Spania).
Forskningskomitéen (Science Committee) består av forskningsleder og presidentene for de ulike kommisjonene. Oppgaven til denne er å formulere prosjekter, lage budsjetter for disse og forberede og presentere dem for Styringskomitéen. Forskningskomitéen utarbeider også Rullerende forskningsplan (Rolling Research Plan). Denne definerer rammeverket til forskning innen EuroSDR. "Rullerende" fordi man ønsker å være fleksibel til å reagere på uforutsette utviklingsoppgaver.

Nytteverdi

Forskningsprosjektene har relativt lang tidshorisont (noen år). For Kartverket er ofte utfordringen å drive utvikling der man får resultater etter kortere tid. Verdien av forskningen for oss vil selvsagt variere, men arbeid som utføres har over tid stor betydning for utviklingen av vårt fagområde.
Vi kan ved behov både ta initiativ til og delta i relevante prosjekter.

I de siste møtene har det vært diskusjoner rundt engasjementet. Det er viktig at aktivitetene initieres fra et behov i kartverkene, og ikke styres av det forskningsmiljøene tror er nyttig.

Dersom man deltar er imidlertid den kunnskap og erfaring man får, samt det nettverk man bygger gjennom aktivitetene, svært verdifull i tillegg til forskningsresultatene.

Mulighet for å delta i:

 • forskningsprosjekter
 • workshops
 • E-læringskurs

Dette gir for den enkelte:

 • utviklingsmuligheter innen eget fagområde
 • faglige nettverk - internasjonalt - på en enkel måte

For Kartverket betyr dette:

 • øket kompetanse i organisasjonen og i bransjen generelt
 • Kartverket blir en mer attraktiv arbeidsplass

Aktiviteter

Arbeidet foregår på 3 områder: Forskningsprosjekter, workshops og E-læring


Forskningsprosjekter

Forskningsaktivitetene har fokus på kartverkenes behov og dekker ulike disipliner i 5 kommisjoner:

 1. Sensorteknologi, primær datafangst og georeferering
 2. Bildeanalyse
 3. Produksjonssystemer og prosesser
 4. Geodatabaser Integrasjon og distribusjon av data og tjenester

For tiden foregår det aktiviteter på 12 områder som vist i tabell 1

Commissions 1  2 3  4  5
 Research topics          
 1: Sensor systems   x  (x)  (x)    
 2: Geometric data acq. Issues   x  (x  (x)    
 3: Topographic data acquisition and update  (x)   x  (x)    
 4: 3D reference information     x  (x)  x  (x)
 5: Process modelling and interfaces      x    
 6: Core databases    (x)  (x)  x  (x)
 7: Standards and open software          
 8: Ontologies and data integration   ( x)    x   x
 9: Model generalisation, MRDB        x   x
 10: Cartographic generalisation      x  x   x
 11: Geospatial data infrastructures      x  x   x
 12: Data quality x x (x)  x (x)

Tabell 1:Mapping of research targets to the Commission structure

x means primary field of interest of the Commission,

(x) means secondary field of interest of the Commission

Les mere om organisasjonen her.

Det tilbys e-læringskurs på områder med nylig avsluttede forskningsprosjekter.

For informasjon om kurs, se EuroSDR sitt nettsted.