Kommunens oppgaver ved konvertering til FKB 4.6

 1. Eksport og oversending endrede FKB-data

  Alle FKB-datasett der kommunen er originaldatavert og har gjort endringer siden forrige FDV-runde må sendes inn. Dersom kommunen har endringsdata for datasett der de ikke er originaldatavert sendes disse også over. Når data er oversendt Kartverket må kommunen stoppe ajourholdet («frysperiode») av sine FKB-data i påvente av å motta oppgraderte FKB 4.6-data fra Kartverket.

 2. Mottak og import av alle FKB 4.6 datasett.

  Alle FKB 4.6 datasett som oversendes fra Kartverket må importeres i kommunens kartsystem som grunnlag for videre bruk og ajourhold. En forutsetning for dette er at kommunens kartsystem er klargjort for FKB 4.6 av kommunens systemleverandør. Det er viktig at kommunen sjekker med sin systemleverandør at dette er i orden.
  Kartverket vil forsøke å legge opp arbeidet slik at det frysperioden for den enkelte kommune blir kortest mulig, men det må påregnes 1-3 uker fra leveranse av FKB 4.02/4.5 til mottak av FKB 4.6.

Trykk på bildet for større versjon.

Bilde: Figuren under viser dataflyten mellom kommunen og Kartverket ved overgang til FKB 4.6

 

Videre forvaltning av FKB 4.6 i kommunene

Når FKB 4.6-data er importert i kommunens system har kommunen to valg for videre forvaltning:

 1. Oppdatere en lokal kopi og sende over denne kopien til Kartverket for kontroll og distribusjon i forbindelse med FDV-rundene 1-2 ganger i året. Endringene i kommunens kopi blir da overført til Sentral felles kartdatabase og ny eksport blir tatt ut og sendt tilbake til kommunen for import og videre ajourhold. Dette vil være et forvaltningsopplegg som ligner veldig på dagens opplegg. Alle kommuner vil fra starten følge dette forvaltningsopplegget.

 2. Oppdatere data direkte i Sentral felles kartdatabase og holde en lokal kopi oppdatert ved hjelp av geosynkronisering. Høsten 2016 vil dette kun være et tilbud til pilotkommunene i prosjektet Sentral lagring av FKB, men utover i 2017 vil dette være et tilbud som går ut til alle kommuner som ønsker. Tidspunkt for innføring av direkteoppdatering vil avtales nærmere i en samlet plan der kommunens, Kartverkets og systemleverandørenes ønsker/behov må koordineres. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.


Unike Id-er

En viktig endring i forbindelse med FKB 4.6 er innføringen av unike Id-er på alle objekter. Dette innebærer at alle kartobjekter får tilordnet en egen Id i form av en UUID, som skal følge kartobjektet i hele kartobjektets levetid. Les mer om Universally unique identifier (UUID).

Det er denne unike Id-en som utnyttes i geosynkronisering og som også åpner for enklere analyse av hvilke objekter i et datasett som er endret i andre sammenhenger. Unike Id-er genereres på dataene ved import i Sentral felles kartdatabase og ligger på dataene som sendes ut fra Kartverket fra høsten 2016.

Kommunenes systemer må:

 • importere Id-ene og ta være på dem
 • håndtere generering av nye Id-er på nye objekter 
 • eksportere Id-ene ut igjen i forbindelse med dataleveranser.