Kartverket har saman med kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og andre vore med i ei rekkje prosjekt for å få etablert digitale planregister. Ein del kommunar har også gjort det på eiga hand.

Kartverket har ei rammeavtale med tre firma om å digitalisere analoge planar og etablere saumlause planbasar. Kommunar som ønsker å bruke avtala, kan kontakte fylkeskartkontoret for meir informasjon. Kommunen kan og sende epost til post@kartverket.no, eller ta kontakt på telefon 08700. Kommunar som har hatt eigne prosjekt, kan også gi informasjon.

Rapportar frå eit par av dei første prosjekta