Tilgang til planinformasjon er viktig for en rekke formål i samfunnet. Kan planinformasjonen gjøres digital, vil det effektivisere behandlingen av plan- og byggesaker. Planregister på nett gjør det lettere for alle å finne planinformasjonen.

Kommunene skal ha et planregister som inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner, og bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Planregisteret skal inneholde alle vedtatte planer og planer som er under arbeid. Registeret skal også inneholde planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt. Statlige arealplaner kan lastes ned fra geonorge.no. I tillegg skal alle vedtatte mindre endringer, dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak være registrert i planregisteret.

Kravet om digitalt planregister gjelder kun digitale planer. Kommunen bestemmer selv om digitale planer som er endelig vedtatt før 1. januar 2010 skal føres inn i digitalt planregister.

Regjeringen har som mål at flest mulige arealplaner blir digitalisert og gjort tilgjengelige, og at alle kommuner får på plass digitale planregistre. Kartverket har derfor støttet og hjulpet kommunene med å få digitalisert sine arealplaner og få på plass digitalt planregister.

Informasjon om hvordan prosjekter blir gjennomført, får du på siden vår om planprosjekt.

Kommuner som ikke fører digital planregister, skal føre et enkelt planregister med planoversikt. Planoversikten kan for eksempel presenteres i et regneark. Fordi den skal legges ut på kommunens hjemmeside, må den være i digital form.

Kartverkets veileder for digitalt planregister

Plan- og bygningsloven stiller store krav til den som skal etablere og forvalte dataene. Kommunen må ha kunnskap om standardene, vite hvordan feil i datasettene kan korrigeres, og vite hvordan plandata vedlikeholdes og forvaltes i planregisteret.

Kartverket har laget en veileder som viser hvordan man kan gjennomføre et prosjekt for å etablere et digitalt planregister. Veilederen viser blant annet hvordan kommunen skaffer seg oversikt over arealplanene sine, hvordan disse skal vurderes og hvilke krav som stilles.

Last ned Kartverkets veileder for etablering av digitalt planregister (pdf).

Her finner du en oversikt over hvordan et prosjekt kan gjennomføres for å etablere digitalt planregister (pdf). Oversikten er basert på veilederen for etablering av digitalt planregister.

Kommunen skal ha en rutinebeskrivelse om forvaltning og vedlikehold av sitt planregister. Denne skal være skriftlig og inneholde opplysninger om hva som skal gjøres av hvem når arealplaner utarbeides og dataene skal forvaltes.  

Kartverket har laget en veileder om forvaltning av kommunalt planregister. Veiledningen går gjennom de forberedelsene kommunen bør gjøre for å kunne forvalte sine plandata på en ensartet måte over tid. Veilederen er teoretisk. Den legger vekt på hvilke vurderinger kommunene må gjøre og de avgjørelser som må tas i forbindelse med planforvaltningen. Kartverkets veiledere er del 1 om forvaltning av kommunalt planregister.

Kartverket håper systemleverandørene vil lage veiledere for de systemer kommunene tilbys. Systemleverandørens veiledere vil utgjøre del 2.

Last ned Kartverkets veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister (pdf).

Nasjonal produktspesifikasjon

Et annet sentralt verktøy når kommunen skal etablere digitale plandata, er Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 4, som er spesifikasjonen for kommunalt planregister. Den inneholder blant annet flere spesialtilpassede standarder for å etablere og vedlikeholde digitale plandata.

Last ned Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (pdf), del 4, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets  nettside.

Planregister på Internett og Norge digitalt

Kommunen skal sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett.

Kommunen skal også sørge for at data fra digitalt planregister er tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Les mer om plandata i Norge digitalt.

Informasjon fra planregister med planoversikt skal også være tilgjengelig på Internett.

Kartverket oppfordrer kommunene til å ha tilgangen til kommunens planregister godt synlig på kommunens inngangsside på Internett. Her er et par eksempler på hvordan det kan gjøres: