Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

KOSTRA-formål i matrikkelen

I arbeidet med å automatisere KOSTRA-rapporteringen er SSB nå kommet til KOSTRA-formål. Målet er å benytte matrikkelen som kilde og redusere kommunenes rapporteringsoppgaver. Før vi er kommet så langt må matrikkelen oppdateres. I denne artikkelen kan du lese mer om hva dette innebærer og finne lenker til statistikk, hvordan det skal føres og rapporten fra arbeidet.

Iverksettingsskriv

Iverksettingsskrivet fra SSB beskriver betydningen og prosessen med å registrere bruksenheter og arealer på disse, som inngår i KOSTRA-rapporteringen fra kommuner og fylkeskommuner.

Det skal nå legges inn KOSTRA-formål på bruksenhetene og registreres BRA (bruksareal). Denne koblingen mellom rapportering som gjerne har vært gjort fra kommunens eiendomsavdeling (dvs. kommunen som eiendomsbesitter mot matrikkelen og kommunens saksbehandlere som fører matrikkelen) blir nå viktig. Det som tidligere ble benevnt KOSTRA-funksjon er det samme som nå heter KOSTRA-formål.

Fylkeskommunene har ikke personer med kurs i matrikkelføring eller brukere på matrikkelsystemet. Samtidig er de eiere og leietagere av bygninger og bruksenheter i mange kommuner. Fylkeskommunen bør derfor ta kontakt med den respektive kommunen for å avtale hvordan registreringen kan legges opp på en best mulig måte.

Mulighet for kvalitetsheving

Når det skal registreres KOSTRA-formål kan det sees på som en mulighet for kvalitetsheving. I et større bilde er det arbeidet som nå gjøres også kvalitetsfremmende og ressursbesparende på sikt. Bruksenhetsnivået vil få større betydning i fremtiden ved at flere faktiske opplysninger vil bli registrert på bruksenhetene, og det bygger opp under målet om at data bør lagres og vedlikeholdes ett sted.

Mulighet for massiv oppdatering

Kartverket er kjent med at innføringen av merking av KOSTRA-formål av bruksenheter medfører varierende grad av «ekstra»-arbeid med matrikkelføring hos kommunene.

Iverksettingsskrivets kapittel om massiv innlegging er forbeholdt de kommunene som vil få de største belastningene med registreringene, i første rekke de som har flest forekomster. Denne «silingen» er det satt en dato for innen 01.10.2022. Dette er for at vi skal ha tid til å «kjøre» filene og levere resultatet tilbake til kommunene for sluttbehandling. Kontakt oss på e-post for spørsmål og hjelp til massivoppdatering.

Kartverket holder på å lage en spesifikasjon av fil-formatet for slik massivregistrering og som dataene skal leveres på for innlesing i matrikkelen. Programmet skal automatisk gjøre det samme som skal føres manuelt. Det vil si at dersom bruksenheten finnes legges det på kode for KOSTRA-formål, org.nr. og areal, og om arealet er leid. Dersom bruksenheten ikke finnes, blir den opprettet med de data som er oppgitt i fila. Kjøringen blir logget, og den sendes tilbake til avsender som må rette feilen, føre den manuelt eller bestille ny kjøring.

Arealer i bygninger i matrikkelen

Matrikkelen benytter tre typer arealer for bygninger etter standarden NS3940:2012. Dette er:

  • BYA: bebygd areal, fotavtrykket av bygningen på bakken
  • BTA: bruttoareal, utvendig måling av bygget på etasjenivå
  • BRA: bruksareal, innvendig måling av den enkelte bruksenhet

Både arealene for BTA og BRA fordeles på bruksenhetstypene «bolig» og «annet enn bolig» og summeres pr. etasje. Matrikkelforskriften § 3, 1. ledd, bokstav c beskriver hvilke data som skal registreres for en bruksenhet:

  • bruksenhetsnummer, bruksenhetstype, bruksareal
  • antall rom, bad, wc, kjøkkentilgang

Det er ulike aktører som benytter de forskjellige arealtypene, og derfor er det viktig at kvaliteten er i henhold til standarden hos alle kommuner.

Det kan være historiske årsaker til at bygninger mangler data i matrikkelen. Lovverket gir da noen muligheter for aktivt å innhente disse, for eksempel kan kommunen som lokal matrikkelmyndighet innhente opplysninger, jf. matrikkelloven §§ 4, 22 og 27.

Den mest sentrale lovparagrafen gjengis her:

Matrikkelloven § 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen

Sentral matrikkelstyresmakt eller kommunen kan påleggje ein eigar, rettshavar eller leigar til eigedom, bygning eller bygningsdel å skaffe opplysningar om eksisterande matrikkeleiningar, bygningar, bustader og adresser som det går fram av lov eller forskrift at matrikkelen skal innehalde. Departementet kan gi forskrift om slik komplettering, under dette bestemme kva for organ som skal føre opplysningane i matrikkelen, og offentlege organ si plikt til å rapportere slike opplysningar.

Aktuelle leksjoner i Kartverkets kurs i matrikkelføring

Kartverkets kurs i matrikkelføring tar for seg mange temaer knyttet til matrikkelen og er obligatorisk for de som skal føre. Del 1 egner seg også godt som oppfriskning, veiledning og for å lese om enkelttema som er av interesse. Mer om hvordan du får tilgang til leksjonene kan du lese i nettartikkelen her.

Leksjoner som er spesielt relevante i forhold til bygningsdelen av matrikkelen er (alle trenger pålogging):

Aktuelle lenker

Statistikkens hovedtallsside hvor arealtallene er satt sammen med regnskapstall. Se lenger ned på siden for mer informasjon «Om statistikken».

Statistikkbanken resultater.

 

 

 

Share