Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Vegnett 5.0 og Elveg 2.0

Her finner du informasjon om prosjektet som utarbeidet ny versjon av SOSI Vegnett 5.0 og produktspesifikasjon Elveg 2.0.

Elveg 2.0 er nå et offisielt produkt som er tilgjengelig fra Geonorge.

Introduksjon

Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt. I tillegg til endringen av vegreferanse vil også noen av vegtypene, som i dag forvaltes i FKB Traktorveg/Sti, bli berørt. Som en konsekvens av dette er SOSI Vegnett revidert til versjon 5.0 og tilpasset endringene regionreformen medfører på vegreferansesystemet.

Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0

Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett eksporteres fra NVDB. Innen utgangen av 2020 vil disse tre produktene bli erstattet av ett; Elveg 2.0. Egenskaper vi finner i Vbase, Elveg og FKB Vegnett vil også finnes i Elveg 2.0. Endringer i produktene er beskrevet i produktspesifikasjonen for Elveg 2.0.

Forvaltning av vegnett mot kommunene skal skje med utgangspunkt i Elveg 2.0 gjennom Sentral FKB. Et eget prosjekt, Vegnett i Sentral FKB, legger til rette for dette.

Regionreformens påvirkning på vegreferansesystemet

Vegreferansesystemet skal sørge for at vi kan gi vegnettet en unik vegreferanse der det er behov for det. Den gamle vegreferansen har en kobling til administrative enheter som fylke og kommune. Europa-, riks- og fylkesveger har sin unike vegreferanse innenfor fylke, mens kommunale, private og skogsbilveger har sin unike vegreferanse innenfor en kommune.

Sammenslåing av fylker har gjort at det ble nødvendig å gjøre en endring i vegreferansesystemet.

For europa-, riks- og fylkesveger gir det nye vegreferansesystemet en unik vegreferanse på landsbasis. Dette medfører at ca 3300 fylkesveger har fått nye vegnummer i løpet av 2018 (Trøndelag) og 2019 (resten av landet). Noen riksveger har også få endret vegnummer.

Sammenslåing av kommuner gjør at også en rekke kommunale, private og skogsbilveger har fått nye vegnummer. Dette gjelder også i matrikkelen. Det er en tett kobling mellom vegnummer på kommunale veger og matrikkelens adressenummer. Dette gjelder også for noen private veger. Det er derfor fortsatt mest hensiktsmessig at kommunale, private og skogsbilveger har sin unike vegreferanse innenfor den enkelte kommune.

Vegreferanse til Vegsystemreferanse

Dagens vegreferanse er heldekkende ved at alle veglenker har full vegreferanse. Ny vegreferanse bygges opp av flere objekttyper i NVDB, der ikke alle veglenker trenger å ha full vegreferanse. Noen veglenker trenger ikke vegreferanse i det hele tatt.

Dersom en veglenke skal ha en vegreferanse, så skal den som minimum ha informasjon om vegsystem. Vegsystem har egenskaper om vegkategori, fase i livet og vegnummer. Den nye vegreferansen kalles derfor for vegsystemreferanse. Et vegsystem kan ha egenskaper om vegstrekning, samt kryssystem eller sideanlegg.

Objektene som danner grunnlaget for vegsystemreferansen som er definert i SOSI Vegnett 5.0 vil registreres i NVDB.

Endringer og tillegg av objekttyper i Elveg 2.0

I Elveg 2.0 vil man finne igjen alle objekttypene vi tidligere fant i Vbase, Elveg eller FKB Vegnett:

 • Fartsgrense
 • Innkjøring forbudt
 • Høydebegrensning
 • Vegsperring
 • Svingerestriksjon
 • Jernbanekryssing
 • Trafikkregulering
 • Funksjonell vegklasse
 • Værutsatt veg
 • Landbruksvegklasse
 • Gågateregulering
 • Motorveg
 • Beredskapsveg (på grunn av ny modell)
 • Serviceveg (på grunn av ny modell)

Produktspesifikasjonen for Elveg 2.0 beskriver disse objekttypene ytterligere. I produktspesifikasjonen er det også linket til objektenes produktspesifikasjon i NVDB sin datakatalog. Disse produktspesifikasjonene vil bli utarbeidet i løpet av 2019. Noen produktspesifikasjoner vil frem til 1. november beskrive objektene slik de er definert i dag.

Noen objekttyper som fantes i produktene tidligere videreføres ikke i Elveg 2.0. Dette er:

 • Ferjekai
 • Kommunedele
 • Transportlenke

Adresser

Det er etablert et eget datasett for adresser, og disse vil derfor ikke lenger være en del av Elveg-produktet. Adresser hentes fra kartkatalogen på Geonorge, enten som datasett eller tjenester.

Share