Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Utvidelse og oppgradering av Nasjonalt register over luftfartshindre

Fra 1. januar 2023 vil det stilles nye krav til rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Endring av luftfartshinderforskriften

Luftfartstilsynet fastsatte høsten 2020 en endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre. Formålet med endringen er at NRL skal gi en bedre oversikt over menneskeskapte hindre i Norge som kan utgjøre en risiko for flysikkerheten. Forskriftsendringen innebærer en vesentlig utvidelse av hvilke luftspenn som defineres som luftfartshindre og som dermed må rapporteres til NRL.

  • Alle strøm- og signalførende luftspenn blir definert som luftfartshindre, uansett høyde på luftspennene.
  • Andre luftspenn som enten krysser eller følger langs offentlig vei, nærmere enn 10 meter fra veikant, blir også definert som luftfartshindre, uansett høyde på luftspenn.
  • Alle taubaner defineres som luftfartshindre, uansett høyde.
  • Endemaster til luftspenn defineres også som luftfartshindre.

Forskriftsendringen innebærer også en skjerping av kravene til nøyaktighet ved rapportering til NRL. Forskriftsendringen har tilbakevirkende kraft i den forstand at den omfatter anlegg som er etablert før 1. januar 2023 – men for slike anlegg er det gitt frister for rapportering i perioden 1. januar 2024 til 1. juli 2025.

Endringen av luftfartshinderforskriften vil innebære at mange offentlige og private virksomheter vil få en betydelig jobb med innsamling og tilrettelegging av luftfartshinderdata som kreves rapportert etter 1. januar 2023.

For mer informasjon, se forskrift om endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder og informasjonsartikkel hos Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet har også kunngjort veiledning til endret forskrift (pdf). Paragraf 2, 4, 5 og 24 er de mest sentrale når det gjelder framtidige krav til rapportering til NRL.

Luftfarsthindre i form av master og kabler i luftspenn.
HINDRE: Lave luftspenn i høyspent-, lavspent-, gatebelysning- og fibernettet, samt vaiere og barduner som krysser eller følger langs offentlig vei er eksempler på objekter som defineres som luftfartshindre etter 1. januar 2023. Foto: Kartverket.

Rapportering til NRL etter 1. januar 2023

Rapportering til NRL må etter 1. januar 2023 være i henhold til ny produktspesifikasjon, Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering. Til produktspesifikasjonen er det også laget en registreringsinstruks som gir mer konkrete krav og retningslinjer for hvordan luftfartshindre i framtiden skal registreres i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Det vil fremdeles være mulig å rapportere enkeltstående luftfartshindre (punkthindre) ved å fylle ut et skjema på Kartverkets nettsider. Mer omfattende rapportering må skje i form av en filleveranse som er i henhold til produktspesifikasjonen. Kartverket arbeider også med å gjøre tilgjengelig et maskin-til-maskin-grensesnitt for mer effektiv dataflyt fra luftfartshindereier til Kartverket.

Det er viktig å merke seg at forskriftsendringene ikke trer i kraft før 1. januar 2023, og at rapportering inntil denne datoen skal skje i henhold til retningslinjer på Kartverkets nettsider.

Kontakt

Share