Skip to content

Bygninger

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Kartverket ønsker mer fokus på bygningsregistrering innen femdagers-fristen. Det er et mål å redusere etterslepet, og Kartverket publiserer derfor etterslepstallene på fylkes- og kommunenivå.

Read more

Miljøverndepartementet har i brev datert 22. september 2010 gitt føringer for hvorledes kode for bygningstype skal føres i matrikkelen.

Read more

informasjon som registreres i matrikkelen skal dekke behov på tvers av mange sektorer og forvaltningsnivå, og er av stor samfunnsøkonomisk nytte.

Read more

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å iverksette skjermingen.

Read more