Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne løsninger. Ønsker du bare å søke etter en adresse, kan du søke på norgeskart.no. Er du interessert i å laste ned datasett med stedsnavn, kan du gå videre til nedlastingsportalen vår, Geonorge.

Om stedsnavnsøket

Det indekserte søket går mot en kopi av Sentralt stedsnavnregister (SSR) i form av en Lucene-indeks, optimalisert for hastighet, for å gjøre søket egnet for ”Typeahead”-funksjonalitet.

Tjenesten er tilgjengelig som en webservice med en rekke obligatoriske og frivillige parametere. Den har både et SOAP-grensesnitt og et REST- grensesnitt med retur i XML-format, med identiske spørrings- og returparametere for de to grensesnittene.

URL til SOAP WSDL for tjenesten: https://ws.geonorge.no/SKWS3Index/ssrIndexSearch?wsdl
REST-URL til tjenesten: https://ws.geonorge.no/SKWS3Index/ssr/sok?

Spørreparametere

Spørreparameterne er:

 • ssrId (ikke kompatibel med andre søkeparametere, unik id fra gamle SSR): Stedsobjekt id (SSR id) for et stedsnavn. For eksempel " 1148612" som er "Ask" i Ringerike kommune.
 • ssrObjId (ikke kompatibel med andre søkeparametere): Objekt id (SSR Obj id) for et stedsnavn. For eksempel " 33602" som er "Glomma", og som vil returnere treff for både "Glomma" og "Glåma", som er begge navneenheter tilknyttet SSR Obj id 33602.
 • navn: Skrivemåte stedsnavn i SSR. Kan ta "*" som trunkeringstegn foran eller etter strengen (men ikke begge). For eksempel "Ask*", som vil returnere alle stedsnavn som begynner på "Ask".
 • nordLL: avgrensning for nord koordinat, nedre venstre hjørne.
 • ostLL: avgrensning for øst koordinat, nedre venstre hjørne.
 • nordUR: avgrensning for nord koordinat, øvre høyre hjørne.
 • ostUR: avgrensning for øst koordinat, øvre høyre hjørne.
 • fylkeKommuneListe: liste med kommune eller fylkesnummer. For eksempel "605,612" som vil begrense søket til navn i Ringerike og Hole kommune.
 • antPerSide: Maksimum antall treff som blir returnert. Standardverdi er 50, hvis parameter ikke er satt. Høyeste tillatte verdi er 5000.
 • side: Hvilken side treffene skal begynne fra. Side 0 (fra første treff) er standard verdi. Ettersom
  5000 er maks pr. side må man hente en og en side der det er mer enn 5000 i treffet.
 • epsgKode: Epsg kode for koordinatsystem for koordinater i spørring og retur. Standardverdi er 25833 (Euref 89, utm sone 33), hvis parameter ikke er satt.
 •  eksakteForst: Hvis verdien er "true", så vil navn som matcher nøyaktig ved et trunkert søk, sorteres først, uavhengig av prioritet for navnet.
 • json: for å få json tilbake kan man oppgi dette i søkestreng

Returparametere

Returparameterne er:

 • sokStatus
  • ok : ”true” hvis søket var vellykket, ”false” hvis ikke.
  • melding: tom hvis søket var vellykket, vil inneholde beskrivelse av feilmelding hvis det ikke var vellykket.
 • stedsnavn (liste)
  • ssrId: Stedsobjekt id (SSR id) for stedsnavnet.
  • navnetype: tekst for navnetypen til stedsnavnet.
  • kommunenavn: navn på kommune for stedsnavnet.
  • stedsnavn: Den offentlig representasjonen for stedsnavnet.
  • aust: Øst koordinat for representasjonspunkt for stedsnavnet.
  • nord: Nord koordinat for representasjonspunkt for stedsnavnet.
  • epsgKode: kode for koordinatsystem til stedsnavnet (25833) er Euref89 utm sone 33.
  • skrivemaatestatus: Status for skrivemåten.
  • skrivemaatenavn: Skrivemåte for stedsnavnet.
  • spraak: Navnets språk.

Ingen av parameterne er obligatoriske, men minst en av parameterne ssrObjId, ssrId, navn og geografisk begrensning (nordLL,ostLL, nordUR og ostUR) må være satt.

Eksempler på bruk av REST-service

Eksemplet https://ws.geonorge.no/SKWS3Index/ssr/sok?navn=Ask*&maxAnt=50&epsgKode=42
58&fylkeKommuneListe=605,612&eksakteForst=true returnerer de opptil 50 første navnene som begynner på "Ask" i Ringerike og Hole kommune, med navn som er nøyaktig ”Ask” sortert først.

Eksemplet https://ws.geonorge.no/SKWS3Index/ssr/sok?ssrId=1148612&epsgKode=25833 returnerer "Ask" i Ringerike kommune.

Eksemplet https://ws.geonorge.no/SKWS3Index/ssr/json/sok?antPerSide=5000&epsgKode=25832&side=0&fylkeKommuneListe=403 returnerer alle navnene i kommune 403 dersom det ikke er flere enn 5000.