Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Betre samanheng mellom referansenivå for sjø og land på Se havnivå

Frå 1. november vil forholdet mellom normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn på Se havnivå bli meir presise enn dei er i dag. Samanhengen mellom referansenivåa er viktig for arbeid og planlegging i kystsona.

Både normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er mogelege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på nettenesta Se havnivå

Meir nøyaktig

Den 1. november 2023 tek Kartverket i bruk ein ny og betre omrekningsmodell, basert på eit mykje større datagrunnlag. Dette gjer at forskjellen mellom dei to referansenivåa middelvatn og NN2000 vert meir nøyaktig.

Nivåskissene på Se havnivå viser forholdet mellom høgdesystem og middelvatn, som varierer frå stad til stad, og gjev samanhengen mellom referansenivåa middelvatn og NN2000.

Oppdateringa vil gi endringar for alle dataa på Se havnivå som blir vist relativt til NN2000, både vasstand og andre nivå.

Utsnitt av nivåskisse frå nettenesta Se havnivå. Kjelde: Kartverket
NIVÅSKISSE: Utsnitt frå ei nivåskisse på Se havnivå. Verdien er henta frå ein modell basert på målingar ved dei permanente vasstandsmålarane. No tek vi i bruk en betre modell som vil gje enda meir nøyaktig forhold mellom referansenivåa middelvatn og NN2000. 

Forskjellar mellom ny og gammal modell 

Den geografiske utstrekkinga til den nye modellen er mindre enn den gamle.

Den ytre grensa er no den same som høgdereferanse-modellen for NN2000, det vil seie 10–15 km utanfor grunnlinja, medan grensa tidleagare var mykje lengre ute til havs.

Vidare går den nye modellen berre eit kort stykke inn på land. Det kan føre til at du nokon stader ikkje får opp NN2000 som nivå, sjølv om vasstand er tilgjengeleg. Då kan du prøve å søke på ein stad nærare sjøen.

I 95 prosent av tilfella er forskjellen mindre enn 10 cm, men dei største endringane kan vere so mykje som 30 cm. Forskjellane er mellom anna fordi den gamle modellen var basert berre på data frå dei permanente vasstandsmålarane, medan den nye modellen har eit mykje større datagrunnlag.

Last ned modellen frå Geonorge: Middelvann over NN2000 | Kartkatalogen (geonorge.no)

Noregskart med fargar som visar differansen mellom ny og gammal modell for middelvatn relativt NN2000. Kjelde: Kartverket
SAMANLIKNING: Figuren viser forskjellen mellom ny og gammal modell for middelvatn relativt NN2000. Kjelde: Kartverket

Fakta Referansenivå

Referansenivå er det same som nullnivå.

Vi har ulike referansenivå for sjø og land.

Referansenivå på land er høgdesystemet Normal Null 2000 (NN2000).

Referansenivå til sjøs er sjøkartnull og middelvatn.

I alle norske sjøkart er referansenivået sjøkartnull.

Se havnivå Vasstand og tidvatn

Finn observert og varsla vasstand, tidvatn, landheving og framtidig havnivå i vår teneste Se havnivå.

Se havnivå

Share
XPPT