Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Revidert adresseveileder klar

Adresseveileder 2.0 ble lagt ut på Kartverket sine nettsider 2. juli etter en omfattende revisjon.

Den nye veilederen finner du her.

Høsten 2020 tok Kartverket initiativ til en større revisjon av adresseveilederen som kommunene bruker i adresseringsarbeidet. Vi ønsket å samarbeide med viktige adressebrukere, og gikk bredt ut og ba om innspill til revisjonen. Vi fikk inn nær 90 innspill fra kommuner og andre adressebrukere.

Ulike arbeidsgrupper har jobbet med revisjonen. De har sett alle innspillene opp mot det tidligere innholdet og formulert utkast til nytt innhold. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av representanter fra små og store kommuner, statlige etater, private aktører, Posten og nødetater, i tillegg til representanter fra ulike fagmiljøer i Kartverket. En bredt sammensatt redaksjonskomite vurderte det helhetlige dokumentet og sluttførte et høringsutkast.

Revidert adresseveileder ble lagt ut på høring 12. mai 2021 med høringsfrist 9. juni 2021. Ved høringsfristens utløp hadde Kartverket mottatt høringsuttalelser til 120 punkt i forslaget til revidert adresseveileder. Høringsuttalelsene omhandlet både illustrasjoner og den tekstlige delen av innholdet. Disse ble behandlet i redaksjonskomiteen etter høringsfristens utløp.

Totalt har mer enn 50 personer bidratt i revisjonsarbeidet. Det gjør den reviderte adresseveilederen til et godt gjennomarbeidet dokument som ligger åpent tilgjengelig på Kartverkets nettsider.

Adresseveilederen beskriver prosessene for tildeling og forvalting av adresser i overensstemmelse med lover og forskrifter. Den skal være et verktøy til bruk for kommunene, og skal illustrere beste praksis for å nå målsetningen om et felles adressesystem for hele landet - til beste for brukerne. Adresseveilederen skal også være et hjelpemiddel som gir bedre forståelse om nytten av god og ensartet adressering i samfunnet.

Kartverket ønsker å takke hver enkelt som har bidratt i revisjonsarbeidet. Den reviderte adresseveilederen merkes versjon 2.0 og erstatter versjon 1.2.5. Dette skal være en dynamisk ressurs, som oppdateres i takt med endringer i lovverk og erfaringer i «beste praksis». Kartverket ønsker derfor fortløpende tilbakemeldinger og kommentarer knyttet til innholdet i adresseveilederen. Kommentarer sendes til kundesenteret vårt og merkes med «Kommentar til adresseveileder».

Mer om adressering

Tema adresser

Besøk temasiden vår om adresser og les blant annet om vegadresser, skilting og adressemerker.

Kommunen som adressemyndighet

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Share