Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Rogaland

Fylkesgeodataplanen 2021 - 24 med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Rogaland fylke 13. oktober 2020. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg.

Kontaktperson

Kartverket Rogaland

steinar.wergeland@kartverket.no

Kartverket Rogaland er sekretariat for fylkesgeodatautvalet i Rogaland, og utarbeider utkast til nye geodataplanar. Utkastet er basert på mottekne innspel om kartleggingsbehov, ønska prioriteringar frå partane i fylket og føringar gitt frå myndigheitene.

Det er fylkesgeodatautvalet for Rogaland som vedtek geodataplanen og hovudsatsingsområda i planperioden.

Hovudsatsingsområda i planperioden 2021 - 2024

Fylkesgeodatautvalet i Rogaland vil ha følgande fokusområde og satsingar i planperioden:

 • Sluttføre vegadresser i Rogaland
 • Få alle relevante detalj- og reguleringsplanar over på digitalt vektorformat
 • Auke tilgjenget til oppdaterte plandata gjennom sentral forvaltning (geosynkronisering)
 • Gjennomføre regionvise møte med dei samarbeidande kommunane
 • Få fleire datasett inn i Det offentlege kartgrunnlaget (DOK)
 • Gi grunnlag for å førebygge og handsame kriser på ein betre måte
 • Vidare utvikling av prosjektet Temadata Rogaland
 • Hamnedata i sentral felles kartdatabase (SFKB)
 • Djupnedata, inkludert oppfølging av Marine grunnkart i kystsona, djupnedata
 • Sluttføre resterande mellombels forretningar (MF) og attståande forretningar utan fullført oppmåling (MUF)
 • Opprette eit forum for brukarar av Norsk vegdatabank (NVDB) med fokus på bruk av vegdata i kommunane

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er ein plan for Noreg digitalt-samarbeidet i dei enkelte fylka. Han omhandlar det dei lokale partane samarbeider om eller planlegg å samarbeide om i sin region. Arbeid som dei enkelte partane har ansvar for, men som ikkje er omfatta av samarbeidet, er ikkje ein del av denne fylkesgeodataplanen.

Planen har av to delar:

 • Eit fellesdokument som er likt i alle fylka i landet. Dette dokumentet inneheld generell informasjon og overordna føringar for det lokale geodatasamarbeidet i Noreg digitalt. Her er det ei kort innføring i korleis Noreg digitalt-samarbeidet er organisert og kva som er dei viktigaste rammevilkåra for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal vere likt for alle fylke og ikkje endrast lokalt.
 • Ein fylkesgeodataplan som er utarbeidd spesielt for eit fylke eller ein region. Fylkesgeodataplanen handlar om dei aktivitetane det blir samarbeidd om lokalt.

I tillegg er det utarbeida ein handlingsplan (xlsx) som samstiller alle tiltaka for kvart enkelt prosjekt.

Share