Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Bidrag i undergrupper til Basisdatautvalget (BU)

BU Oslo og Viken har i løpet av de siste årene etablert flere undergrupper der Norge digitalt-parter kan delta. Undergruppene setter søkelys på utvalgte fagområder som BU mener er viktig for fylkene.

Se artikkelen nederst for detaljert informasjon om hver gruppe.

Undergruppene

Undergruppene fungerer både som en utvekslingsarena, til opplæring og for å gi innspill til innholdet i fylkenes geodataplan. Det er foreløpig 5 undergrupper som hører under BU.

E-verksgruppen

Faggruppen ble etablert allerede i 2017. Målet er å engasjere e-verkene i større grad i Geovekst-arbeidet. Det skal være et sted for å utveksle informasjon og kunnskap innen fagfeltet.

Det er lagt opp til 2 møter i året. Vårens møte i E-verk faggruppe ble gjennomført i mars. Tema for møte var datainnsamling og NRL. Møtet ble gjennomført som et hybridmøte, og det var gode og viktige diskusjoner under møtet.

Droneforum

Droneforumet ble etablert februar 2022. Det er etablert et sekretariat som består av medlemmer fra Kartverket, kommuner, Statens Vegvesen og Fylkeskommunen. Sekretariatet planlegger og sørger for gjennomføring av møtene.

Det er lagt opp til 4 møter i året hvor ett av dem er fysisk. Disse er en fin anledning for partene til å møtes og diskutere seg imellom. Digitale møter har inkludert inviterte fra andre dronefora. Her har det vært opp til 80 deltakere.

Temaer for avholdte møter har vært regelverk, programvare, bruk av drone i offentlige etater. I tillegg ble bruk av droner demonstrert på dronedagen.

Matrikkelgruppen

Matrikkelgruppa hadde sitt første møte i 2022, og avholdt 4 møter i løpet av året. Gruppen diskuterer felles problemstillinger knyttet til føring av matrikkelen. Det er stor variasjon i tema som blir diskutert i gruppen. Fra adressering av kompliserte bygninger med kombinerte formål til problemstillinger rundt gebyr ved retting av unøyaktige grenser. Høsten 2022 gikk noen fra gruppen gjennom rapportene Kartverket sender ut i forbindelse med kvalitetsheving av matrikkelen.

Det er lagt opp til 4 møter i året.

NVDB brukerforum

NVDB Brukerforum har deltakere fra Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene som jobber med vegforvaltning eller kart- og geodata. Forumet tar opp felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata. På forrige møte fortalte Øvre Eiker kommune om hvordan de bruker NVDB og Datafangst. Det ble diskutert problemstillinger rundt doble registreringer av objekter fra forskjellige vegeiere.

Forumet har møter 3-4 ganger i året.

Havnedataforum

Havnedataforum ble startet opp høsten 2022. Først for Oslo og Viken, men utvidet til å gjelde hele Oslofjorden sørover til Kristiansand på grunn av stor interesse. Fokus fram til nå har vært å knytte kontakt med havnenes respektive kommuner, Kartverket både Sjødivisjonen og Kartkontorene, og Kystverket.

Vi har fordypet oss i Havnedatastandarden, hvordan denne kan brukes og hvordan data kan deles og oppdateres.

Det planlegges 2-3 møter i året.

Norge digitalt Oslo og Viken

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylkene for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

Share