Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas er en kartportal som viser vedtatte arealplaner og arealplaner på høring. Kartportalen er videreutviklet gjennom et samarbeid mellom Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Nordland, Nordland fylkeskommune og Kartverket Nordland.

Planer på høring

Planer på høring er innført som en frivillig (men stekt ønskelig) tjeneste til kommunene i Nordland fra og med 2014. Planer som sendes inn kontrolleres for tekniske feil eller mangler før de legges ut i kartportalen. Her har høringsparter, regionale og lokale interesser, private og andre interesserte mulighet for å se planer på høring sammen med grunnkartdata og aktuelle temadata.

Vedtatte og gjeldende arealplaner fra kommuner som har levert plandata til FDV-avtalen overføres fra Kartverket til den samme løsningen slik at planforslag kan sees sammen med gjeldende plan for aktuelt område. 

Kommuner med Geosynkronisering

Kommuner som har innført Geosynkronisering av arealplandata skal ikke sende igangsatte planer eller planforslag til kontroll. Kontroll skal foretas av kommunen og data som gjøres tilgjengelig fra kommunen tilflyter www.nordlandsatlas.no automatisk gjennom oppdateringer. Kommunen skal holde baser for vedtatte planer oppdatert, endringer vil bli gjort tilgengelige i www.nordlandsatlas.no ukentlig.

Planer under behandling

Planer som er tatt under behandling i kommunen kan vises med omriss i løsningen, SOSI-fil sendes til Kartverket for innlegging.

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas i 3D viser plandata drapert over høydemodell og med bygninger konstruert i 3D. Detaljeringsgrad og nøyaktighet vil være avhengig av hvilken FKB-spesifikasjon som finnes for det enkelte datasett i valgt område. Enkelte planlagte bygg kan finnes som skisser, disse er lagt inn av Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Nordland.

Det er også mulig å få publisert forslag til plangrense på Nordlandsatlas. Dermed kan kommunene i Nordland og private planleggere få bedre og mer konkrete tilbakemeldinger tidlig i planprosessen og dermed potensielt spare tid og ressurser på unødvendige konflikter senere i planprosessen.

Nordlandsatlas er tilgjengelig for smarttelefoner og nettbrett.

I tillegg til arealplandata og bakgrunnskart inneholder kartportalen data fra kulturminnebasen Askeladden, fra Naturbase, eiendomsgrenser, berggrunnskart fra NGU m.m.

Mer informasjon

Share