Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Innlandet fylke 2021 - 2024

Fylkesgeodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Innlandet. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen vedtas av geodatautvalget i Innlandet fylke.

Kontaktinformasjon

Kartverket Innlandet

hakon.dasnes@kartverket.no

Geodataplanen skal bidra til:

 • å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon
 • at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte
 • å organisere geodataarbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå

Strategiske valg i planperioden 2021 - 2024

Sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet ved å:

 • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering
 • Sørge for oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold
 • Forbedre kvaliteten på vanntema, stier og traktorveger basert på aktuelle tilgjengelige kilder
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte temadata for partene gjennom felles database for Innlandet (Temadata Innlandet)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering
 • Etablere et utvidet Nasjonalt Register for Luftfartshinder (NRL) med innhold og kvalitet i henhold til ny forskrift for luftfartshinder

Øke kunnskapen om og bruk av geodata ved å:

 • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak
 • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
 • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som de enkelte partene har ansvar for, men som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen. Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dette dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og i hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Share