Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodatautvalg for Agder

Fylkesgeodatautvalget er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylket.

Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene. Geodataplanleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging, samt utnyttelse og videre bruk av etablerte geodata.

Referater og presentasjoner fra utvalget sine møter finner du nederst på siden.

Geodatautvalget for Agder

Fylkesgeodatautvalget (FGU) for Agder møter to ganger i året. Utvalget samordner geodataplanleggingen og utarbeider geodataplan med handlingsplan. Til geodatautvalget er det oppnevnt medlemmer fra kommunene, øvrige geovekstparter, Statsforvalteren, fylkeskommunen og regionale statsetater. Kartverket Agder leder utvalget og er sekretariat.

Representanter til FGU er oppnevnt av Norge digitalt-/ geovekstpartene. Kommunenes representanter er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Medlemmer i geodatautvalget for Agder

Representerer Navn Arbeidsgiver
Kommunene Agnar Tore Vaaje Vegårshei kommune
Kommunene Steinar Aas Lillesand og Birkenes kommune
Kommunene Marit Henriksen Valle kommune
Kommunene Odin Refsnes Åseral kommune
Kommunene Kristian Stenseth Arendal kommune
Kommunene Håkon Heddeland Lindesnes kommune
Kommunene Eva Høksaas Kristiansand kommune
Kommunene Alf Reidar Surdal Sirdal kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Region sør
Statsforvalteren i Agder Una Glende Janson Statsforvalteren i Agder/ landbruksparten
Statsforvalteren i Agder Ole Magnus Tønsberg Statsforvalteren i Agder
Agder fylkeskommune Øystein Kristensen Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune Janet Lynn Berringer Slåen Agder fylkeskommune
Energi Anne Helene Ruud Agder Energi
Kystverket Frode Skjævestad Kystverket
Telenor Lise Randi Bjørnstad Telenor 
Bane Nor Jon Haugland Bane Nor
Nye Veier Per Terjesen Nye Veier
Kartverket Lars Fredrik Gyland Kartverket Agder

 

Share