En rettighet får rettsvern den dagen dokumentet tinglyses. Det betyr at rettigheten blir beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten eller en konkurrerende rett, men som ikke har tinglyst sin rett, eller har tinglyst den på et senere tidspunkt. Avtaler som tinglyses samme dag får sidestilt prioritet. Reglene om rettsvern opererer altså etter prinsippet om ”Først i tid, best i rett”. 

Les mer om rettsvern ved tinglysing i grunnboken.

Ved å vike prioritet gir man fra seg den prioriteten rettigheten har til fordel for et rettighet som er tinglyst på et senere tidspunkt. Prioritetsvikelse kan bestemmes på forhånd, eller kan tinglyses i etterkant.

Forhåndsvikelse

En prioritetsvikelse kan tinglyses på forhånd, før den aktuelle rettigheten er tinglyst. Dette kan være aktuelt hvis du vet at rettigheten som du ønsker å vike til fordel for snart skal sendes til tinglysing.

En forhåndsvikelse kan også tinglyses samtidig med at din egen rettighet tinglyses. Hvis dokumentet du skal tinglyse er et pantedokument, kan forhåndsvikelsen skrives inn i punkt 4 om avtalt prioritet i pantedokumentet. Her må du oppgi hva slags type rettighet du vil vike for, og navnet på rettighetshaveren, samt dennes fødsels- eller organisasjonsnummer (9/11 siffer). Hvis rettigheten du viker for er en annen panterett, må også pantebeløpets størrelse oppgis. Den samme fremgangsmåten bruker du, hvis du vil tinglyse en forhåndsvikelse i en annen type dokument, for eksempel i en festekontrakt i skjemaets punkt 6.

Påtegning på tinglyst pantedokument

Endret prioritet kan også avtales i etterkant. Hvis det vikende dokumentet er et pantedokument som allerede er tinglyst, må vikelsen føres på som en påtegning på det originale pantedokumentet. Påtegningen føres bakerst på dokumentet etter tinglysingsstempelet. Hvis det ikke er plass bak stempelet, kan det teipes eller stiftes et ekstra ark til dokumentet, såkalt allonge, og vikelsen kan skrives på det nye arket.

Dersom pantedokumentet er tinglyst elektronisk, eller av andre grunner er uomsettelig, er det ikke nødvendig å sende inn originaldokumentet. I slike tilfeller kan prioritetsvikelsen skrives i et vanlig brev til Kartverket. Det samme gjelder når panthaveren har fått sitt pant gjennom en utleggsforretning. Da kan den som er angitt som saksøker, eventuelt prosessfullmektig, skrive et brev til Kartverket og be om at utlegget viker prioritet til fordel for en annen tinglyst rettighet.

Dokumentet som det vikes prioritet til fordel for, må identifiseres med dokumentnummer og tinglysingsdato.

Påtegningen om prioritetsvikelse må være underskrevet av panthaveren. Hvis dette er et firma bør også foretakets stempel påføres.

Forkjøpsrett, borett og leierett viker med løs erklæring

Når man skal ta opp et lån i banken er det ofte et krav fra banken at tinglyste forkjøpsretter, boretter, leieretter eller andre typer rettigheter viker prioritet til fordel for banken sin panterett. En slik prioritetsvikelse kan tinglyses på løs erklæring ved at den som er rettighetshaver til den vikende retten sender et brev til Kartverket.

I brevet må du skrive at du ønsker å få tinglyst en prioritetsvikelse, og du må oppgi tinglysingsdatoen og dokumentnummeret til den rettigheten som viker prioritet og hvilken eiendom rettigheten er tinglyst på. Du må også identifisere hvilken rettighet det skal vikes for. Hvis denne rettigheten allerede er tinglyst må du oppgi tinglysingsdatoen og dokumentnummer, og angi hva slags type rettighet det er. Hvis rettigheten som det skal vikes for ikke er tinglyst, men skal sendes til tinglysing i nær fremtid, kan du skrive en forhåndsvikelse ved å oppgi hva slags type rettighet det er og navnet og fødsels- eller organisasjonsnummer til rettighetshaveren. Hvis rettigheten som det vikes for er en panterett må du også oppgi beløpet som det skal vikes for i kroner.

Innsenderens navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer skal stå øverst til venstre på brevarket. Denne personen får det ferdige tinglyste dokumentet i retur, samt faktura for tinglysingsgebyret. Å tinglyse en prioritetsvikelse koster 525 kroner.

Se eksempel på prioritetsvikelse - forhåndsvikelse fra innehavere av en borett.

Prioritetsrekkefølgens betydning

Prioriteten til et tinglyst dokument får først betydning ved tvangsfullbyrdelse, og er særlig aktuelt hvis eiendommen er overbeheftet – dvs. at det ikke er mulig å innfri alle rettigheter i eiendommen. Ved et tvangssalg blir kjøpesummen brukt til å dekke pengeheftelser i henhold til prioritetsrekkefølgen. Den panthaveren som begjærer en eiendom tvangssolgt må altså respektere andre heftelser med bedre prioritet. Pengeheftelser med lavere prioritet enn saksøkerens krav, kan risikere å falle bort dersom budet på eiendommen er lavere enn den samlede gjelden til eieren. Reglene om prioritet og dekning ved tvangssalg finner du i tvangsfullbyrdelsesloven.