Hopp til innhold

Føringsinstruks for matrikkelen

9.3 Bygningstyper (basert på NS 3457) - fullversjon

Generelt
Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel i forhold til Veiledningen til NS3457. Dokumentet skal gi en bedre beskrivelse av den enkelte bygningstype, noe som skal gjøre det lettere for brukerne å kategorisere en bygning. Det er likevel ikke slik at alle bygningstyper er gitt en nærmere beskrivelse. Vi mener at enkelte bygningstyper gir seg selv, eller er så kjent at det ikke er nødvendig med en nærmere beskrivelse.

Bygningstypetabellen er delt i tre nivåer, med følgende betegnelser:

1 Bygningshovedgruppe

11 Bygningsgruppe

111 Bygningsundergruppe

Kategorisering av bygninger
Det er den enkelte bygning som skal klassifiseres. Består et byggeprosjekt av flere bygninger skal hver bygning ha egen kode for bygningstype. Hvis f.eks. en skole omfatter en skolebygning (videregående skole) og et internat, skal skolebygningen ha kode 613 og internatet ha kode 152.

Bygninger som brukes til, eller er bygget for flere formål (f.eks. kombinert bolig-, kontor-, og garasjebygning), skal tildeles én kode for bygningstype i henhold til hovedanvendelsen.

Bygningens hovedanvendelse finnes på følgende måte:

 • Bygningens forskjellige formål med tilhørende andel av bruksarealet bestemmes og fordeles på bygningsundergruppe.
 • Bygningen legges først til den bygningshovedgruppen som har størst andel av samlet areal. Deretter legges bygningen til den bygningsgruppen med størst andel areal innen denne bygningshovedgruppen. Til slutt tildeles bygningen den bygningsundergruppen med størst areal innen bygningsgruppen.

Prinsippet kan illustreres med følgende eksempel:
En bygnings samlede bruksareal kan inndeles i:

Bruk/anvendelseAndel av totalt bruksareal i prosentBygningsundergruppe
10 boliger 30 143
Kontor- og administrasjon 30 311
Forretninger 20 322
Garasje 20 431

I dette tilfellet skal bygningen klassifiseres som følger:

 • I bygningshovedgruppe 3 "Kontor- og forretningsbygg", fordi den dekker den største andelen, 50%.
 • I bygningsgruppe 31 "Kontorbygning", fordi denne dekker den største andelen (30%) innen bygningshovedgruppe 3
 • Til slutt tildeles bygningen kode 311 "Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus", fordi denne dekker den største andelen innen bygningsgruppe 31.

Bygningstyper med forklaring

100 Boligbygning
Det presiseres at det skal registreres "bruksareal bolig" for bygningstypene 111 - 159.

110 Enebolig
Dette gjelder bolighus med én bolig, inkludert våningshus på gårdsbruk.

Typen skal deles i:

111 Enebolig
Frittliggende bygning med kun en boligenhet

112 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.
Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.likn., som minimum dekkes av SSBs
krav til hybel. (Bygningen må fremstå som en enebolig)

113 Våningshus (enebolig på gårdsbruk)
Kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.

120 Tomannsbolig
Dette gjelder bolighus med to boliger, inkl. våningshus på gårdsbruk.
Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler eller lignende som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. (Bygningen må framstå som en tomannsbolig).
En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i matrikkelen. Boligene kan ha separat eller felles inngang.

Typen skal deles i:

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

122 Tomannsbolig, horisontaldelt

123 Våningshus tomannsbolig - vertikaldelt

124 Våningshus tomannsbolig - horisontaldelt

130 Rekkehus, kjedehus og andre småhus
Dette gjelder bolighus med minst tre eller flere boliger.

Typen skal deles i:

131 Rekkehus
Rekkehus har vertikale gjennomgående felles boligskiller og hver boligenhet skal ligge på grunnen. Rekkehus skal ikke inneholde fellesareal for eksempel til boder eller garasje. Et rekkehus må bestå av minimum 3 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i matrikkelen.

133 Kjedehus inkl. atriumhus
Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedet sammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå av minimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1 - 3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i matrikkelen. Kjedehus benevnes også ofte som eneboliger i kjede.
Betegnelsen atriumhus benyttes om sammenbygde hus i vinkelform. Ved hjelp av de tilstøtende ytterveggene på nabohusene og/eller levegger får hvert enkelt hus et skjermet og innelukket uteareal/hage.

135 Terrassehus
Terrassehus er et større bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger hellingen i terrenget. De enkelte boligene blir dermed avtrappet eller forskjøvet i forhold til hverandre, slik at de får terrasse på taket til boligen under. Terrassehus er vanligvis ikke avhengig av felles inngang og felles trappehus.

136 Andre småhus med 3 boliger eller flere

140 Store boligbygg
Et "stort boligbygg" inneholder 5 eller flere boliger, vanligvis med felles inngang(er). "Store boligbygg" innehar både horisontale og vertikale boligskiller. Videre skilles det mellom frittliggende og sammenbygde "store boligbygg".

Eksempel på frittliggende: enkeltstående blokk, terrasseblokk mv.
Eksempel på sammenbygd: bygård i gate-, kvartalsstruktur

Typen skal deles i:

141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)

142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)

143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)

144 Store sammenbygd boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)

145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)

146 Store sammenbygde boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)

150 Bygning for bofellesskap
Dette gjelder boliger med og uten tjenester for eldre, studerende, barn og andre samfunnsgrupper. Dette er boligbygninger som på grunn av fellesfunksjoner (f.eks. felles kjøkken, bad og/eller oppholdsrom), og eventuelle fellestjenester (sosiale tjenester/vel­ferdstjenester) skiller seg fra vanlige boliger. Det er et krav at det skal være felles rom som kan benyttes av de som bor der. Det er ikke tilstrekkelig med bare omsorgsservice.

Typen skal deles i:

151 Bo- og servicesenter
For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv.

152 Studenthjem/studentboliger

159 Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

Bygningsgruppen omfatter ikke:

 • Bygninger for sykehus, sykehjem og institusjoner hvor det tilbys pleie eller medisinsk behandling, som grupperes under 721 Sykehjem,
 • Fengselsbygning som grupperes under 81
 • Fengselsbygning, kaserne som grupperes under 82 Beredskaps­bygning.

160 Fritidsbolig
Dette gjelder bygninger for hytter, sommerhus, landsteder (ekskl. utleiehytter, se 520 Bygning for overnatting). En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig.

Typen skal deles i:

161 Hytter, sommerhus og lignende fritidsbygg
Her registreres også bygning med fritidsboliger hvor boligene enten er seksjonert eller på annen måte disponeres eksklusivt av fast bruker. Bruksenhetene skal registreres med bruksenhetskode "F" fritidsbolig.

162 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.
Kan benyttes for bygninger som er tillatt eller lovlig etablert brukt som helårsbolig, men som i praksis bare blir bebodd fra tid til annen, uten at det blir tatt stilling til om slik bruk er innenfor rammen av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Bruksenheten skal registreres med bruksenhetstype "B" bolig og arealet føres som "Bruksareal til bolig".

163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig
Kan benyttes tilsvarende som kode 162.

170 Koie, seterhus o.a.
Dette gjelder bygninger for periodisk opphold/overnatting i tjeneste eller arbeid, f.eks. koier, seterhus, gamme, rorbu for yrkesfiskere (ekskl. rorbuer for turisme, se 520 Bygning for overnatting).

Typen skal deles i:

171 Seterhus, sel, rorbu o.l.
Rorbu: Hus for fiskere til bruk under de store sesongfiskerier.

172 Skogs- og utmarkskoie, gamme
Skogs- og utmarkskoie: Primitiv hytte brukt av jegere og tømmerhuggere.
Gamme, jordhytte: Særlig brukt av samer.

180 Boliggarasje og uthus
Dette gjelder bygninger for garasjer, fellesgarasjer, anneks, uthus og naust knyttet til boliger og fritidsboliger (ekskl. naust for yrkesfiskere, se 240 Fiskeri- og landbruksbygning). Anneks til bolig og fritidshus kodes som 181 eller 182. Anneks er et frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.

Typen skal deles i:

181 Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig

182 Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig
Garasje: frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l.
Uthus: frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l.
Anneks: Anneks til bolig og fritidshus kodes som 181 eller 182. Anneks er et frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.

183 Naust, båthus, sjøbu
Naust, evt. båthus, sjøbu, frittliggende bygning som primært benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til oppbevaring av forskjellig redskap o.l.

190 Annen boligbygning
Dette gjelder bygninger som per definisjon ligger inn under bygningsgruppe 160-180, men som ikke naturlig hører inn under én av de tilhørende bygningstypene. Gjelder altså ikke bygninger som skal ha bruksareal til bolig.

Typen skal deles i:

193 Boligbrakke

199 Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift)

200 Industri- og lagerbygning
210 Industribygning

Dette gjelder lukkede bygninger for industriell produksjon, inkl. næringsmiddelindustrien o.a. (Vedr. laboratorier, se 623 Laboratoriebygning).

Typen skal deles i:

211 Fabrikkbygning
Bygning for industriell serieproduksjon

212 Verkstedbygning
Bygning for spesialproduksjon eller reparasjon

214 Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon

216 Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon

219 Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)

220 Energiforsyningsbygning
Dette gjelder bygninger for energiforsyning.

Typen skal deles i:

221 Kraftstasjon

223 Transformatorstasjon

229 Annen energiforsyningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener
slik(e) bygning(er)

230 Lagerbygning
Dette gjelder bygninger for lagre (ekskl. lagre for primærnæringene, se 240 Fiskeri- og landbruksbygning), kjøle- og fryselager, siloer for korn, sement og andre tørre uemballerte varer.

Typen skal deles i:

231 Lagerhall

232 Kjøle- og fryselager

233 Silobygning

239 Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning-(er)

240 Fiskeri- og landbruksbygning
Dette gjelder bygninger for primærnæringene; landbruk, fiske og fangst.

Typen skal deles i:

241 Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke

243 Veksthus

244 Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg

245 Naust/redskapshus for fiske

248 Annen fiskeri- og fangstbygning

249 Annen landbruksbygning

300 Kontor- og forretningsbygning
310 Kontorbygning

Dette gjelder bygninger for kontor- og administrasjonsbygninger, inkl. rådhus, postkontorer og banker, media.

Typen skal deles i:

311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
Kontor- og administrasjonsbygning er en bygning for administrasjon, planlegging og annet tjenesteytende arbeid, både offentlig og privat.

312 Bankbygning, posthus

313 Mediabygning
Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av medieprodukter (aviser, radio og TV)

319 Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

320 Forretningsbygning
Dette gjelder bygninger som inneholder diverse former for forretningsvirksomhet og omfatter kjøpesentre og varehus, enkeltbutikker og bensinstasjoner.

Typen skal deles i:

321 Kjøpesenter, varehus
Kjøpesenter, varehus er en bygning som inneholder flere forskjellige butikker.

322 Butikkbygning

323 Bensinstasjon

329 Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)

330 Messe- og kongressbygning
Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser og konferanser.

400 Samferdsels- og kommunikasjonsbygning
410 Ekspedisjons- og terminalbygning

Dette gjelder bygninger for sivile og militære flyplasser, jernbane- og T-banestasjoner, rutebilstasjoner og bussterminaler, ferjeterminaler, godsterminaler, postterminaler. Terminal er en større endestasjon for fly, buss, ferge, gods og post.

Typen skal deles i:

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

412 Jernbane- og T-banestasjon

415 Godsterminal

416 Postterminal

419 Annen ekspedisjons- og terminalbygning

420 Telekommunikasjonsbygning
Dette gjelder bygninger for telekommunikasjoner.

Typen skal deles i:

429 Telekommunikasjonsbygning

430 Garasje- og hangarbygning
Dette gjelder bygninger for parkering og garasjering.

Typen skal deles i:

431 Parkeringshus

439 Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener
slik(e) bygning(er).

440 Veg- og trafikktilsynsbygning
Dette gjelder bygninger for biltilsynet, driftssentraler for vegvesenet, vakt-/bombygning for vegvesen, tollvesen o.a.

Typen skal deles i:

441 Trafikktilsynsbygning
Trafikktilsynsbygning er en bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet.

449 Annen veg- og trafikktilsynsbygning

500 Hotell- og restaurantbygning
510 Hotellbygning

Dette gjelder bygninger for hoteller og motell, med eller uten restaurant.

Typen skal deles i:

511 Hotellbygning
Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.

512 Motellbygning
Egentlig motorhotell, oftest beliggende langs en hovedferdselsåre. Godkjent som motell etter hotelloven.
Ofte mindre, en eller to etasjes bygninger for overnatting (minst 4 rom og 10 senger).
Skiller seg fra vanlig hotell ved at det ikke er vanlig romservice.

519 Annen hotellbygning
Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

520 Bygning for overnatting
Dette gjelder bygninger for hospitser og pensjonater, vandrerhjem, feriehjem/-koloni, camping- og utleiehytter, rorbuer og kaserner.

Typen skal deles i:

521 Hospits, pensjonat
Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år. For å drive et pensjonat kreves en herbergebevilling, evt. pensjonatbevilling.

522 Vandrerhjem, feriehjem/-koloni, turisthytte
Vandrerhjem: Rimelig nattelosji, ofte knyttet til medlemskap i en forening.
Feriehjem/-koloni: Sted med formål å skaffe barn et sunt og styrkende ferieopphold, og anledning til friluftsliv i samvær med andre barn.
Turisthytte: Opprinnelig turiststasjon, fjellstue, skysstasjon, ofte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Brukes også om hytter knyttet til turistforeningens løypenett, der de fleste er betjente, men også noen ubetjente hytter.

523 Appartement
Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.

524 Camping-/utleiehytte
Campinghytte: Enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv.
Utleiehytte: Lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.
Opprinnelig var en hytte bygd til jakt eller annet friluftsliv.

529 Annen bygning for overnatting
Andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Asylmottak kan benytte denne bygningstypen dersom bygningen ikke inneholder egne boenheter. Se mer om asylmottak under kap. 6.4.7.

530 Restaurantbygning
Dette gjelder bygninger for restauranter uten hotell, sentralkjøkken og kantiner, gatekjøkken og kiosker.

Typen skal deles i:

531 Restaurantbygning, kafébygning
Restaurantbygning: Offentlig spisested, som i følge Hotelloven må ha godkjent restaurant-bevilling. Dette krever et visst driftsmessig og utstyrsmessig nivå.
Kafé: Bevertningssted der det blir solgt kaffe/te, øl, andre drikker, smørbrød og annen enkel mat.

532 Sentralkjøkken, kantinebygning
Bygning for kjøkken eller kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger for seg selv.

533 Gatekjøkken, kioskbygning
Gatekjøkken: Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata – leveres over disk.
Kiosk: Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann.

539 Annen restaurantbygning
Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

600 Kultur- og forskningsbygning
610 Skolebygning

Dette gjelder bygninger for barne- og ungdomsskoler og videregående skoler inkl. gymnastikksal, barnehager og lekeparker.

Typen skal deles i:

611 Lekepark
Lekepark: Sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5 timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite og dårlig utstyrt, nærmest som spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at barna skal være ute og leke.

612 Barnehage
Barnehage: Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven.

613 Barneskole
Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.

614 Ungdomsskole
Skolebygning for skoleklassene 8-5, for barn i alderen 13-15 år.

615 Kombinert barne- og ungdomsskole
Skolebygning for skoleklassene 1-5, for barn i alderen 6-15 år.

616 Videregående skole
Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet. Ikke høgskole.

619 Annen skolebygning, andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte
kategorier
Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

620 Universitet- og høgskolebygning
Dette gjelder bygninger for undervisning på universitets- og høgskolenivå (fakulteter, tekniske institutter), og som ikke omfattes av andre definerte bygningstyper.

Typen skal deles i:

621 Universitets- og høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.

622 Spesialbygning
Spesialiserte bygninger knyttet til universitet og høgskole - egen lesesalsbygning,
auditorium o.a, med kun en funksjon. Ikke laboratorium da dette har egen kode (623).

623 Laboratoriebygning
Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri, sykehus og ved universiteter).

629 Annen universitets- og høgskolebygning
Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte
kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

640 Museums- og biblioteksbygning
Dette gjelder bygninger for muséer og kunstgallerier, biblioteker og mediateker samt zoologiske og botaniske hager.

Typen skal deles i:

641 Museum, kunstgalleri
Museum: Bygning for utstilling av spesielle gjenstander, og omtale av disse.
Kunstgalleri: Bygning for utstilling og salg av kunst.

642 Bibliotek, mediatek
Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internettilknytning.

643 Zoologisk og botanisk hage
Bygninger i tilknytning til zoologisk og botanisk hage, gjelder også utstillingsbygninger i dyrepark.

649 Annen museums- og bibliotekbygning
Andre museums- og bibliotekbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

650 Idrettsbygning
Dette gjelder bygninger for idrettshaller og gymnastikksaler, ishaller, svømmehaller, tribuner og idrettsgarderober, helsestudio.

Typen skal deles i:

651 Idrettshall
Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.

652 Ishall
Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l.

653 Svømmehall
Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.

654 Tribune og idrettsgarderobe
Tribune: Innebygd tribuneanlegg til utendørs idrettsanlegg
Idrettsgarderobe: Bygning for garderobe i tilknytning til idrettsanlegg.

655 Helsestudio
Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter.

659 Annen idrettsbygning
Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

660 Kulturhus
Dette gjelder bygninger for kinoer, teatre og opera/konserthus, samfunnshus og grendehus, diskoteker og ungdomsklubber.

Typen skal deles i:

661 Kinobygning, teaterbygning, opera/konserthus
Bygning for framføring av kino, teater, opera og konserter.

662 Samfunnshus, grendehus
Sentralt aktivitetshus for bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra idrettsarrangementer til fest og andre sosiale sammenkomster.

663 Diskotek
Diskotek: Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans – drevet på forretningsmessig basis.

669 Annet kulturhus
Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Ungdomsklubb: En ungdomsklubb har ofte mange aktiviteter også diskotek og dans, Aktivitetene foregår primært innendørs, og er et sosialt tilbud for barn og unge. En ungdomsklubb blir ofte drevet av ungdommen selv, under oppsyn av en voksen.

670 Bygning for religiøse aktiviteter
Dette gjelder bygninger for kirker med ev. menighetshus og kapeller, bedehus, krematorier, synagoger og moskeer, klostre.

Typen skal deles i:

671 Kirke, kapell
Kristent gudshus

672 Bedehus, menighetshus
Kristent forsamlingshus

673 Krematorium, gravkapell, bårehus
Krematorium: Bygning for likbrenning.
Gravkapell og bårehus: Bygning for oppbevaring av døde mennesker inntil begravelse og kremasjon.

674 Synagoge, moské
Synagoge: Jødisk Gudshus
Moské: Muslimsk Gudshus

675 Kloster
Bygning der menn eller kvinner har trukket seg tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket samfunn, og etter en bestemt regel.

679 Annen bygning for religiøse aktiviteter
Andre bygninger for religiøse aktiviteter, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

700 Helsebygning
710 Sykehus

Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus, regionsykehus og universitetssykehus. Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske sykehus, rehabiliteringssykehus, reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.

Typen skal deles i:

719 Sykehus, f.eks. private sykehus, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er).

720 Sykehjem
Dette gjelder bygninger for sykehjem, aldershjem, bo- og behandlingssenter og rehabiliteringsinstitusjoner.
Bygningene kan inneholde egne boenheter.

Typen skal deles i:

721 Sykehjem

722 Bo- og behandlingssenter, aldershjem
Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.

723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
Institusjon der man bor for en kortere eller lengre periode, samtidig som man får behandling.

729 Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Bygningsgruppen omfatter ikke:

 • bygninger for aldershjem og bo- og servicesenter hvor det ikke tilbys pleie eller medisinsk behandling,
  som grupperes under 150 Bygning for bofellesskap.

730 Primærhelsebygning
Dette gjelder bygninger som ikke omfattes av institusjonshelsetjenesten, f.eks. klinikker, helse- og sosialsentre, helsestasjoner, kurbad.

Typen skal deles i:

731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt, omfatter også dyresykehus/-klinikk.
Klinikk kan være private sykehus, men også tannklinikker o.l.

732 Helse- og sosialsenter, helsestasjon
Senter som inneholder flere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiropraktikk, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.

739 Annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

800 Fengselsbygning, beredskapsbygning mv.
810 Fengselsbygning

Dette gjelder bygninger for arbeidskolonier og fengsler.
Det er ofte slik at det på et fengselsområde finnes bygninger av forskjellige typer, f.eks. verksted eller idrettshall.
Disse skal ikke betegnes med respektive bygningstyper. Alle bygninger på et fengselsområde skal i henhold til nedenforstående betegnes med samme bygningstype.

Typen skal deles i:

819 Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

820 Beredskapsbygning
Dette gjelder bygninger for ulike beredskapstjenester.

Typen skal deles i:

821 Politistasjon

822 Brannstasjon, ambulansestasjon

823 Fyrstasjon, losstasjon

824 Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk.

825 Tilfluktsrom/bunker

829 Annen beredskapsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

830 Monument
Dette gjelder konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning.

840 Offentlig toalett
Dette gjelder bygninger for offentlige toaletter mv.
Dette gjelder bygninger som per definisjon er klassifisert under hovedtype 8 (fengselsbygning, beredskapsbygning mv.), men som ikke naturlig hører inn under én av de ovennevnte bygningstypene.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat