Hopp til innhold

Rundskriv for Tinglysingen

14.4 Oppmålingsplikt

Problemstilling nr. 1

Hvor langt går vår kontrollplikt vedrørende avtaler om bruksrett, leie osv. i forhold til kravet om oppmåling etter matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30?

Vår kontrollplikt følger av tinglysingsloven § 12 a.

Det følger av denne bestemmelsen at når det etter matrikkellova skal utføres oppmålingsforretning kan dokument som gir grunnbokshjemmel til matrikkelenhet ikke tinglyses uten at matrikkelenheten senest samtidig blir opprettet i grunnboken. 

Det fremkommer av matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriftens § 30, når det skal avholdes oppmålingsforretning i forhold til festegrunn.

Utgangspunktet er at alle anlegg og tiltak av varig karakter skal registreres og kartfestes, så lenge festeretten er for mer enn 10 år. Unntaksbestemmelsene i matrikkelforskriftens § 30 første til tredje ledd er ment å gjelde anlegg og tiltak hvor verken offentlige eller private hensyn tilsier behov for registrering. Anlegget eller tiltaket må enten være mindre enn 8 m2 bebygd areal, eller så må det uten ulempe for fester eller bortfester kunne flyttes til annet sted på tjenende matrikkelenhet. Et vesentlig moment i ulempebetraktningen vil være om en eventuell flytting av anlegget reduserer panteverdien til tjenende eiendom eller er til ulempe for bruken av denne. Flytting må ikke utløse behov for større anleggsarbeider. Anlegg av ledninger over eller under bakken som ikke innebærer eksklusiv bruk av grunnen, er også unntatt fra kravet om matrikulering.

Tinglysing av rettigheter for allmennheten, typisk rett til parkering ved område for friluftsformål, er ikke å betrakte som eksklusiv bruksrett og faller derfor utenfor matrikkelloven § 12. Dette gjelder selv om rettigheten krever permanent tilrettelegging i form av uttak for motorvarmer, ladestasjon for elbil osv.

Elektrisitets-, tele-, vann- og avløpsledninger vil som regel ikke innebære eksklusiv bruk av grunnen, men det kan finnes unntak.

Dokument som gir rett til eksklusiv bruk til hele eller deler av en bygning faller utenfor matrikkelloven, her vil eventuelt seksjoneringsloven bestemmelser komme til anvendelse.

Når det gjelder eksklusiv bruksrett til eksempel brygge eller parkeringsplass, så stilles det ikke krav om at hver enkel plass skal ha sin egen matrikkelbenevnelse, hvis brygga har sin egen matrikkelbenevnelse. Men hvis tilfellet er så omfattende at det i realiteten innebærer en avhending, så kan det utløse krav oppmåling se Hålogaland lagmannsretts avgjørelse av 4. desember 2006 (LH-2006-164893).

Hvis det ikke fremkommer klart av dokumentet at det faller innenfor oppmålingsplikten, så har ikke vi noen nærmere undersøkelsesplikt.

Men grunnboken må være tilstrekkelig klar, og festeren må få tilstrekkelig vern for sine rettigheter.

Ved tvil om et anlegg eller tiltak utløser oppmålingsplikt kan vi be kommunen, som lokal matrikkelmyndighet, om å ta stilling til spørsmålet. Vi kan da be om en begrunnet uttalelse om oppmålingsplikt for tiltaket.

Her følger en oversikt over hvilke forhold som kan medføre oppmålingsplikt, men dette er svært skjønnsmessig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tabellen er ikke uttømmende, andre forhold kan også medføre oppmålingsplikt. Hele kapitlet er utarbeidet i samarbeid med matrikkelavdelingen, Statens kartverk.

 
Tema Oppmåling etter delingsloven Oppmåling etter matrikkelloven Merknader
Alpinanlegg Nei Ja Vi er av den oppfatning at hvis bruken er eksklusiv, er tiltaket omfattet av oppmålingsplikten. Ikke punktfeste, hele arealet må måles opp.
Ballbinge Ja Ja Vil i mange tilfeller kunne tas som punktfeste.
Brønnrett Nei Som regel ikke Det kan tenkes noen brønnretter som utløser oppmålingsplikt. Dette gjelder brønnretter som medfører et anlegg som er større enn 8 m2. Vil i mange tilfeller kunne tas som punktfeste.
Forpaktingsavtale/ jordleie Nei Nei  
Golfbane Nei Ja  
Kunstgressbane Ja Ja  
Lysløype Nei Noen ganger

Hvis det er eks kunstsnøanlegg.
Skistadion med teknisk anlegg vil alltid medføre oppmåling.

Motocrossbane   Ja  
Naustrett Nei Ja, se merknad Naust som er 8 m2 eller større utløser oppmålingsplikt.
Parkeringsrett Som regel ikke Som regel ikke Unntak se Hålogalandsdommen, LH-2006-164893
Skytebane Ja Ja Hvis mye teknisk anlegg, bygg, som gjør det vanskelig å flytte bruken.
Steinuttak Ja Ja  
Travbane Ja Ja  
Tennisbane ? Ja  
Trafo-stasjon Nei Se merknad Trafostasjoner 8 m2 eller større utløser matrikuleringsplikt. Vil i mange tilfeller kunne tas som punktfeste.
Vindmølle Ja Ja Se LH-2004-56058
Inntaksdam for kraftanlegg Nei Se merknad Inntaksdammer kan være å betrakte som matrikuleringspliktig, men dette vil avhenge av inntaksdammens utforming og omfang (herunder også evt. sikkerhetssoner). Det kan her være aktuelt å vise til matrikkelforskriften § 30 andre ledd bokstav a), dvs. at oppmålingsplikt utløses om arealet er 8 m2 eller større.
Rørgater Nei Se merknad Vi er av den oppfatning at rørgater er noe annet enn ledninger slik som beskrevet i merknadene til matrikkelforskriften § 30. Slike rørgater kan, dersom de plasseres på bakkenivå, medføre eksklusiv bruk av grunnen og derved utløse krav om oppmåling. Dersom rørgatene derimot graves ned, stiller forholdet seg noe annerledes, men dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle
Værstasjon ? Ja Bruk av areal til værstasjon vil normalt være eksklusiv og ikke flyttbar, og vil derfor utløse oppmålingsplikt.

 


Til toppen