Siste oppdatering

Brukervilkår

Vilkår for bruk av Eiendomstjenester.

Kort om løsningen

Kartverkets løsning for elektronisk innsending av dokumenter til tinglysing, Eiendomstjenester, inneholder blant annet en web-basert løsning for å registrere elektroniske dokumenter til tinglysing.

Tilgang til Eiendomstjenestene vil først gjøres tilgjengelig for profesjonelle aktører, med et begrenset sett dokumenter som kan sendes inn.

Tilgang til løsningen, og lagring av opplysninger

For at profesjonelle aktører skal kunne benytte Eiendomstjenestene, må de på forhånd melde inn til Kartverket hvilke personer som skal kunne sende inn dokumenter på deres vegne.

Kartverket vil ved innmeldingen lagre navn og fødselsnummer (11 siffer) for de personene som gis rett til å sende inn dokumenter til tinglysing på vegne av foretaket. Opplysningene vil lagres på en betryggende måte, og vil bli lagret frem til vedkommende selv eller foretaket gir beskjed om at opplysningene skal slettes. Kartverket vil da slette opplysningene som er lagret om personen.

Opplysninger om navn og fødselsnummer, samt tilknytning til foretak, vil kun bli benyttet til å autentisere at den enkelte personen har rett til å sende inn dokumenter til tinglysing på vegne av et godkjent foretak.

Det er det enkelte foretak som vil bli å anse som innsender av dokumenter til tinglysing, ikke den enkelte person som er autorisert til å sende inn på foretakets vegne. Opplysningene om foretaket, vil i forbindelse med tinglysingen hentes fra Brønnøysundregistrene, og automatisk legges til ved innsending.

De personene som er meldt inn må autentisere seg med sin private elektroniske ID gjennom ID-porten.

Kartverket anser det å foreligge et «saklig behov», som nevnt i personopplysningsloven § 12 første ledd, for bruk av fødselsnummer til sikker identifisering i forbindelse med autentisering av personer, som elektronisk skal kunne sende dokumenter til tinglysing på vegne av et foretak.

Ansvar

Det er det enkelte foretaket som er ansvarlig for å melde inn til Kartverket hvilke personer som er autorisert til å sende inn, og foretaket er tilsvarende ansvarlig for å melde inn til Kartverket dersom det skjer endringer med hensyn til hvilke personer som skal kunne sende inn.

Kartverket er ikke ansvarlig for tap som skyldes eventuelt misbruk av den tilgang til løsningen som gis foretaket. Dette gjelder så fremt personen som autentiserer seg i løsningen er meldt inn til Kartverket som autorisert til å sende inn på vegne av foretaket, og Kartverket har ikke mottatt melding om at vedkommende ikke lenger skal ha en slik rett.

Kartverket er ikke ansvarlig for tap som skyldes eventuell misbruk av løsningen, herunder at digitale sertifikater benyttes av andre enn den sertifikatet er utstedt til, eller annen form for misbruk av sertifikatet. Misbruk av løsningen kan føre til at personer og/eller foretak mister tilgangen til systemet.

Innsender av dokument til tinglysing

Kartverket anser det enkelte foretak som innsender.

Å være innsender innebærer at man blir ansvarlig for betaling av tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift. Andre aktuelle parter i tinglysingsforretningen (rettighetshaver, kjøper osv.) vil kunne bli å anse som solidarskyldnere med hensyn til krav oppstått i forbindelse med en tinglysingsforretning. Ved manglende betaling, vil Kartverket oversende saken til Statens Innkrevingssentral for videre behandling.

Innsender av dokumenter til tinglysing er også den som får tilbakemelding om resultatet av tinglysingen, herunder også eventuelle vedtak som blir fattet i saken.

Når et dokument blir tinglyst, får innsender tilgang til bekreftede grunnboksutskrifter for alle matrikkelenheter og borettslagsandeler som er involvert i den aktuelle tinglysingsforretningen.

Disse kan distribueres videre til de aktuelle partene.

Del