Regjeringen ser på etableringen av et permanent e-tinglysingssystem som et av sine store digitaliseringsprosjekt. Kartverket har, som nasjonal tinglysingsmyndighet, fått i oppgave å utvikle et permanent e-tinglysingssystem. Lansering av første versjon er satt til 18. april 2017. Målgruppen vil i første omgang være  profesjonelle brukere, som eksempelvis meglere og bankansatte, som kan sende inn alle typer rettsstiftelser i fast eiendom, elektronisk.

Legger opp til hel- og delvis automatisk kontroll

Det nye systemet vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet, og med helt eller delvis automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Det legges opp til at store deler av informasjonen i dokumentene kan kontrolleres automatisk og deretter registreres direkte inn i tinglysingssystemet.

Når dokumentene oppfyller vilkårene for tinglysing, og disse er registrert helautomatisk, vil de registreres umiddelbart i grunnboken med prioritet fra det klokkeslettet de kom inn. I dagens manuelle saksbehandlingssystem tar denne prosessen normalt fire dager.

Dersom vilkårene for e-tinglysing ikke er tilstede, vil dette i noen tilfeller kreve manuell saksbehandling. Kommunikasjonen av tinglysingsdata vil skje både direkte mellom e-tinglysingssystemet og de profesjonelle brukernes fagsystemløsninger, og gjennom en brukerportal.

Forskriftsendringer

Det har vært nødvendig å se på endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover for å tilrettelegge for e-tinglysing. Justiskomiteen slutter seg til de foreslåtte lovendringene fra Kartverket, og føringene vil berede grunnen for det videre arbeidet med e-tinglysing.


Pilotprosjekt

Det var i 2007 at Kartverket satte i  gang et pilotprosjekt for elektronisk tinglysing i samarbeid med noen banker og andre brukere, hvor enkle dokumenter ble sendt inn for elektronisk tinglysing. Erfaringene fra pilotløsningen la grunnlaget for å videreutvikle et permanent system for elektronisk tinglysing.
Målet er at alle typer dokumenter skal kunne tinglyses elektronisk med det nye e-tinglysingssystemet.