Adresseveilederen ble første gang lansert våren 2010. Det var en tverretatlig gruppe fra Kartverket, små og store kommuner, samt fra Posten Norge som utarbeidet den første versjonen. Senere har veilederen blitt oppdatert i tråd med endringer i lovverket.

Utfordringene knyttet til adressering har endret seg mye de siste årene. Adresseringen må tilpasses både tett- og spredtbygde områder, bygningstyper (bla. flerbruksbygg), industri- og institusjonsområder, kai- og bryggeanlegg, eller setrer, hytter og leiligheter i høgfjellet. Adresseringen må også tilpasses moderniserte samfunnsstrukturer, bruk av adresser og teknologi, samt behov for omadressering og presisering knyttet til klageadgang.

Arbeidet vil bli organisert gjennom arbeidsgrupper, sammensatt av fagpersoner i Kartverket, representanter for kommuner, offentlige etater og store adressebrukere. Arbeidsgruppene vil få ansvar for å vurdere dagens oppbygging og innhold, og foreslå endringer. Kartverkets redaksjonskomite vil ha ansvar for å utarbeide den helhetlige oppbyggingen av dokumentet og det faglige innholdet, samt sende dette forslaget på høring. Kartverket vedtar endelig resultat.

Innspill sendes Kartverket ved fagansvarlig for adresser, Inger Margrethe Kristiansen.
Frist: 31.10.2020.