Hopp til innhold

Adresseveileder

9. Kretser og stedfesting av adresser

Alle offisielle adresser skal stedfestes med koordinater i godkjent geodetisk grunnlag, og knyttes automatisk til offisielle kretser på stedet ved føring i matrikkelen.

9.1. Adressepunkt og stedfesting med koordinater

Koordinaten for en adresse beskriver det geografiske punktet adressen viser til, og vil normalt angi atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder.

Dersom en adresse kun gjelder én bygning med én adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang/atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå. Jf. merknader til matrikkelforskriften § 50 første ledd.

Dersom en adresse ikke er knyttet til bygning eller inngang/atkomst til bygning, plasseres punktet der det er naturlig å komme til objektet eller eiendommen, eventuelt sentralt i objektet/eiendommen.

 

Her vises plassering av adressekoordinaten for vegadresserFigur 9‑1 Her vises plassering av adressekoordinaten for vegadresser – like innenfor bygningen ved inngang/atkomst og i trapp nærmest terrengnivå.

9.2. Kretser

De offisielle kretsgrensene vedlikeholdes i matrikkelen. Dette gjelder grensene for kommune, grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, tettsted og postnummerområde.

Det er også mulig for kommunene å forvalte andre kretser. Dette kan være skolekretser, bydelskretser og andre kretser eller soner kommunene har behov for.

Kretsene er geografiske soner som brukes til administrative eller statistiske formål, og gis egne koder og navn innenfor hver kretstype etter nærmere retningslinjer i matrikkelen. Alle offisielle adresser skal være tilknyttet opplysninger om hvilke offisielle kretser de faller innenfor. Om skrivemåten av kretsnavn, se kap. 6.8.

Nærmere om rutiner for vedlikehold og endring av kretser er gitt i Føringsinstruks for matrikkelen

9.2.1. Kommune

Det vises her til regelverk nedfelt i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), se www.lovdata.no.

9.2.2. Grunnkrets

Den minste enheten i kretsene er grunnkrets, og skal som hovedregel danne grunnlag for den øvrige kretsinndelingen i kommunen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har det formelle ansvaret for grunnkretsinndelingen, mens Kartverket etter avtale med SSB vedlikeholder den digitale grunnkretsbasen. «Formålet med å dele kommuner inn i grunnkretser er å ha små stabile geografiske enheter som kan gi et fleksibelt grunnlag for å arbeide med og presentere regionalstatistikk. Grunnkretser består av et geografisk sammenhengende område som er mest mulig ensartet når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur» (SSBs definisjon). Grunnkretser skal ikke endres uten at en har fått endringen godkjent av SSB.

9.2.3. Valgkrets

Valgkretsene bør som hovedregel bygge på grunnkretsinndelingen. Det er kommunene som har forvaltningsansvaret for valgkretsene. Valgkretsopplysning knyttet til den enkelte adresse i matrikkelen overføres til folkeregisteret og danner grunnlag for valgmanntallet.

9.2.4. Kirkesokn

Kirkesokn bør som hovedregel bygge på grunnkretsinndelingen.
Det formelle forvaltningsansvaret for sokneinndelingen har Den norske kirke, som har delegert dette til bispedømmerådet.

9.2.5. Tettsted

Grensene for tettsted følger SSBs definisjon av tettsted (minst 200 mennesker bosatt, og avstand mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m), og SSB har det formelle forvaltningsansvaret. Grensene blir maskinelt generert og vedlikeholdt ut fra data i matrikkelen og folkeregisteret.

9.2.6. Postnummerområde

Postnummerområdene med opplysning om postnummer og poststed for de enkelte adresser i matrikkelen forvaltes av Posten Norge. Endring i postnummerområde skjer hvert år pr. 1.oktober.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat