Hopp til innhold

Adresseveileder

4. Adresseparsell

Skisse viser adresseparseller på overordnet nivå angitt med start- og stoppunkt, og nummerretning

Figur 4-1 Adresseparseller på overordnet nivå er her angitt med start- og stoppunkt, og nummerretning. (Stiplet firkant angir område som vises mer detaljert i neste figur.)

Inndeling i adresseparseller utgjør hovedmønsteret i et adresseringsområde. En adresseparsell kan også omfatte tilhørende stikkveger og stier, plasser og områder, jf. merknader til matrikkelforskriften kap. 12. Dette er særlig aktuelt for:

  • institusjonsområder, virksomheter osv. der vegnettet er uklart
  • hytteområder uten veger og stier
  • lokalsamfunn og områder uten stier og veger som f.eks. på mindre øyer

Riktig inndeling i adresseparseller er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem. Mange og korte adresseparseller fører til at det blir kronglete og vanskelig å finne fram. Det fører også til merarbeid med vedlikehold av skilt. Lange adresseparseller kan gjøre det vanskeligere ved endringer av veger og innpassing av nye adressenummer.

 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Skisse viser at når hovedvegnettet er delt opp i passende adresseparseller, angis adresseparseller for mindre veger

Figur 4-2 Etter at hovedvegnettet er delt opp i passende adresseparseller, angis adresseparseller for mindre veger.

Det kan også være hensiktsmessig å etablere adresseparseller til vegstrekninger uten at det er aktuelt å tildele adressenummer her (f.eks. langs hovedveger uten direkte atkomster fra slike veger).

 

Det vil ofte være naturlig å benytte større europa- eller riksveger som utgangspunkt ved inndeling i adresseparseller, men dette kan ellers gjøres uten hensyn til om vegen har status som europaveg, riksveg, fylkesveg, kommunal veg eller privat veg. En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkt. Det er naturlig å starte inndelingen med utgangspunkt i de større vegene.

For adresseparseller som omfatter områder med manglende eller uklart vegnett, vil det ofte være naturlig å ta utgangspunkt i felles parkeringsplasser, brygger mv.

 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Skisse viser detaljkart

Figur 4-3 Ved detaljering av adresseparseller for mindre veger, kan det være hensiktsmessig å ha detaljert kart som viser eksisterende hus/adressepunkt.

Når hovedtraséene er lagt, går en til et mer detaljert nivå.

 


 
 
 

I avveiningen om en sideveg eller stikkveg bør utgjøre en egen adresseparsell, bør følgende faktorer vurderes:

  • lengde på sidevegen (gjerne over 2 km i spredtbygd område)
  • antall adresseenheter i sidevegen (gjerne mer enn 2-4 adresseenheter i spredtbygd område, mer enn 10-20 i tettbygd område)
  • videre utbygging i sidevegen
  • lengden på hovedvegen
  • ujevn nummerering langs hovedvegen, om sidevegen adresseres til denne
  • begrense behovet for omadressering


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat