Hopp til innhold

Adresseveileder

2. Adressesystemet – en oversikt

skisse over oppbyggingen av adressesystemet

Adressesystemet er bygd opp kommunevis og viktige begrep som inngår  i adressen er definert i matrikkelforskriften § 2 og i merknadene til matrikkelforskriften kap. 12. Da det forutsettes at matrikkeladresser etter hvert vil bli erstattet av vegadresser, er det i det følgende hovedsakelig omtalt vegadresser. (Om matrikkeladresser: se adresse veilederens kap. 10.)

Adressesystemet med offisielle adresser er bygd opp i tre nivåer: 1.  adresseparseller (veger) 2.  adresseparseller med adressenummer (husnummer) 3.  adresseparseller med adresse- og bruksenhetsnummer (bolignummer)

En skisse over oppbyggingen av adressesystemet kan da se slik ut::

Skisse over oppbyggingen av adressesystemet.

 

Figur 2‑1 Skisse over oppbygging av adressesystemets tre nivåer. Adresseparsell som angir første nivå omfatter adressenavn og adressekode, foruten kommunenummer, neste nivå tar med adressenummer, mens eventuelt bruksenhetsnummer angir tredje nivå. Det er dessuten vist hva som omfattes av begrepet vegadresse. Stiplet linje viser at bruksenhetsnummer og/eller adressetilleggsnavn kan inngå i adressen.

2.1. Adresseparseller (veger)

En adresseparsell er en veg eller vegstrekning i områder med offisielle adresser som er tildelt adressekode med tilhørende adressenavn. Med adresseparsell menes også gater, plasser og områder, jf. merknader til matrikkelforskriften kap. 12. Lengre og gjennomgående veger/vegstrekninger innen en kommune, kan være delt opp i flere adresseparseller med tilhørende navn.

En adresseparsell som strekker seg gjennom flere kommuner, gis forskjellig adressekode i hver kommune, men samme adressenavn. Begrepet vegparsell er et mer teknisk begrep knyttet til anlegg og vedlikehold av veger eller deler av veger, og benyttes ikke i adressesammenheng.

2.2. Adresseparseller med adressenummer (husnummer)

Dette er en vegadresse som angir atkomstadressen til den enkelte eiendom, bygning, bolig eller andre objekter eller steder (f.eks. Storgata 12B). Vegadressen skal angi godkjent atkomst for disse enheter, jf. matrikkelforskriften § 50, fjerde ledd.

Til vegadressen skal det være knyttet et sett med geografiske koordinater, som igjen danner grunnlag for opplysninger om tilhørende offisielle kretsdata: kirkesogn, valgkrets, grunnkrets, tettsted og postnummerområde, jf. matrikkelforskriften § 56.

Til vegadressen kan det også være knyttet et adressetilleggsnavn (nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning, grendenavn eller annet stedsnavn, brukt som del av den offisielle adressen) etter bestemmelsene i matrikkelforskriften § 54, (f.eks. Tveit, Fjellveien 25).


2.3. Adresseparseller med adresse- og bruksenhetsnummer (bolignummer)

Dette er en detaljert adresse som angir atkomstadressen til den enkelte bruksenhet i en bygning (f.eks. Storgata 36-H0203). Bruksenhetsnummeret består av en etasjebetegnelse pluss et nummer innen etasjen, se nærmere om dette under kap. 8.

Bruksenhetsnummer som del av offisiell adresse benyttes kun når det til én vegadresse er knyttet flere bruksenheter i et bygg.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat