Hopp til innhold

Adresseveileder

18. Definisjoner

I tabellen nedenfor er definisjon/forklaring på en del fagtermer som er brukt. Definisjonene er listet opp alfabetisk.

Adressekode Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkel­forskriften § 51.
Adressenavn Adressenavn er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav e som navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen.
Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune. Dersom to eller flere kommuner har et felles adresseringsområde skal navnet være entydig innenfor alle de aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 22 posisjoner, skal det i tillegg tildeles en offisiell forkortelse for navnet.

Nærmere regler om tildeling av adressenavn framgår av matrikkel­forskriften § 51.
Adressenummer Adressenummer er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav f som et nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område. Adressenummeret kan peke til områder, plasser og objekter hvor det ikke finnes noe bygg.
I bygning med flere boliger, der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles eget adressenummer, jf. matrikkel­forskriften § 50 tredje ledd. Adressenummeret peker i alle tilfeller til adressens ytre atkomst.

Nærmere regler om adressenummer framgår av matrikkelforskriften § 52.
Adresseobjekt Med adresseobjekt menes det sted, bygning, bygningsdel eller bruksenhet som en offisiell adresse viser til.
Adresseparsell Adresseparsell er å forstå som en gate, veg­strekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles et eget adressenavn.

En adresseparsell kan ligge i en eller flere kommuner (eksempelvis i et felles adresseringsområde). I siste tilfelle gis adresseparsellen forskjellig adressekode i hver kommune, men samme adressenavn.

En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkter.
Adressetilleggsnavn

Adressetilleggsnavn er et nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning, grendenavn eller annet stedsnavn, brukt som del av den offisielle adressen. (Jfr Matrikkel­forskriften § 2 bokstav h)

Avstandsprinsippet Avstandsprinsippet går ut på tildeling av adresse­nummer i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter (et hus som ligger på venstre side 2 kilometer fra vegens startpunkt gis adresse­nummer 200). Der sidegrener inngår i en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sidegrenen tar av. Hovedprinsippet med partall på venstre og oddetall på høyre side følges også her. Avstandsprinsippet benyttes hovedsakelig i spredtbygde strøk. 
Bruksenhet Bruksenhet er en del av en bygning som er brukt som en enhet. Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet eller bolig. Leilighet og lokale er andre betegnelser som har vært brukt på bruksenhet.

Som bolig regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet.
Bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer er definert i matrikkel­forskriften § 2 bokstav g som en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygnings­del (bolignummer). Når bruks­enheten er en bolig, kan bolig­nummer brukes som synonymt begrep for bruksenhets­nummer.
Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til det enkelte adresseobjekt.

Regler for tildeling av bruksenhetsnummer framgår av matrikkelforskriften § 53.
Bruksenhetstype Det er definert følgende bruksenhetstyper i matrikkelen:
  • Bolig
  • Ikke godkjent bolig
  • Fritidsbolig
  • Annet enn bolig
  • Unummerert bruksenhet
Bruksenhetstype Unummerert brukes til å ta vare på knytning fra bygning til matrikkelenhet og adresse. Brukes som en pekerhjelp, dersom adresse og/eller matrikkelenhet ikke er pekt til fra andre vanlige bruksenheter på bygningen.
Bruksnavn Navn på matrikulert eiendom, jf. § 8 lov om stadnamn. Jf. gårdsnavn.
Etasje Etasje i bygning.
Folkeregisteret Det sentrale folkeregisteret (DSF).
Godkjent atkomst Godkjent atkomst – er den atkomsten kommunen har godkjent fra eiendom eller bygning til offentlig eller privat veg som adressen skal knyttes til.
Grunnkrets En kommune er delt inn i flere grunnkretser. En grunnkrets er den minste geografiske enhet SSB fører statistikk for. Grunnkrets består av fire siffer og et navn. De to første sifrene angir delområde, og de to siste grunnkrets.
Gårdsnavn Felles navn for et helt gårdsnummer, jf.  § 8 lov om stadnamn. Jf. bruksnavn.
Hjemmelshaver Den grunnboken utpeker som formell eier og eventuelt fester av en matrikkelenhet er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester.

For eierseksjoner vil hjemmelshaver være den som er registrert i grunnboka til å ha enerett til seksjonsnummeret.
Hovedetasje Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m.
Kirkesokn En kommune er delt inn i ett eller flere kirkesokn, og et kirkesokn består som hovedregel av en samling grunnkretser.
Kirkesoknnummeret består av bispedømme, prosti, prestegjeld og kirkesokn. Hvert enkelt av feltene er på to sifre. Kirkesogn betegnes også med organisasjonsnummer.
Kjeller Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Loft Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 1,9 m.
Matrikkeladresse Matrikkeladresse er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav j.
En matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer.
En matrikkeladresse kan peke til ett eller flere adresseobjekter. Matrikkeladresseformen benyttes inntil videre i noen kommuner i stedet for vegadresseformen.
Matrikkeladressenavn Matrikkeladressenavn er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav k som stedsnavn knyttet til en offisiell adresse som er gitt som en matrikkeladresse som ikke er tildelt adressetilleggsnavn.

Nærmere regler om matrikkel­adressenavn framgår av matrikkelforskriften § 55 tredje ledd.
Nedarvet stedsnavn Stedsnavn som muntlig eller skriftlig er overlevert fra tidligere generasjoner, jf. lov om stadnamn § 2 bokstav d. I begrepet nedarvet ligger et krav om at navnet skal ha vært brukt i et lengre tidsrom. Det er likevel ikke et krav at navnet skal være fra en gitt tidsepoke.
Offisiell adresse Offisiell adresse er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav d, som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruks­enhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen.
Med offisiell adresse menes m.a.o. en identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen. Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. for en boligblokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruks­enhetsnummer) som identifiserer bruksenheten.
Den offisielle adressen kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn (jf. matrikkelforskriften § 54) eller et matrikkeladressenavn (jf. matrikkelforskriften § 55). Den offisielle adressen angir en atkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet.
Postadresse Postadresse angir et leveringspunkt for post.
Postadressen består vanligvis av en vegadresse sammen med postnummer og poststedsnavn.
Postadressen kan også ha andre former, for eksempel postboksadresse.
Postnummerområde Postnummerområde defineres av Posten Norge.
Et postnummerområde kan gå over flere kommuner.
Skolekrets Inndeling som forteller hvilken skole adressen tilhører.
Tettsted Informasjon om at adressen ligger innenfor tettbygd område (tettsted). Informasjon om tettstedenes utstrekning finnes hos SSB og det er knytningen til disse tettstedsnumrene som ligger i matrikkelen.
SSBs definisjon av tettsted er: Minst 200 mennesker bosatt, og avstand mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m.
Underetasje Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå.
Valgkrets En kommune er delt inn i valgkretser fastsatt av valgstyret i den enkelte kommune.
Vegadresse Vegadresse er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav i. En vegadresse er en adresse i form av et adressenavn og et adressenummer, f.eks. Myntgata 2. En vegadresse kan peke til ett eller flere adresseobjekter. Reglene for tildeling av veg­adresse framgår av forskriften § 50.
Ytre inngang Med ytre inngang  menes som hovedregel atkomst fra terrengnivå. Dette betyr at bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, gis hver atkomsttrapp egen vegadresse som er felles for boligene.
Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat