Hopp til innhold

Adresseveileder

17.5. Bortsetting av oppgaver

Dersom kommunen har lite personellressurser eller mangler kompetanse til å gjennomføre et adresseprosjekt, kan det være et alternativ å sette bort deler av de administrative oppgavene. I prinsippet kan alle de administrative oppgavene settes bort. Mange steder er det ikke så stor forskjell på om en setter ut oppgavene til andre enheter i kommunen eller til andre kommuner i et samarbeid eller til eksterne firma. Denne veilederen skal i denne sammenheng bidra til å vise hvordan det skal adresseres. Det må imidlertid være klart at de ulike oppgavene krever ulik kompetanse og noen oppgaver egner seg bedre til å sette bort enn andre. I slike sammenhenger må en imidlertid ha klare og gode avtaler (jf. nedenfor) og regelverket om offentlige anskaffelser må følges.

Dersom kommunen lar andre ta arbeidet med adresseringen, vil medarbeiderne i kommunen ikke utvikle kompetanse og rutine i adressearbeidet. Bortsetting av oppgavene kan likevel være et brukbart alternativ for en kommune som skal etablere adresser i hele kommunen for første gang. Arbeidet vil være å etablere adressesystemet med et gitt vegnett og eksisterende adresseobjekter. Medarbeidere i kommunen bør likevel være involvert i prosjektet i størst mulig grad for å bidra med sin lokalkunnskap og gjennom deltakelsen utvikle adressefaglig kompetanse. Ut over å få til et system for adresseringen, vil kommunen selv være en vesentlig bruker av adressene i hele sin forvaltning og drift. I tillegg til de adresseansvarlige medarbeiderne, krever det adressekompetanse og fortrolighet med de nye adressene hos saksbehandlere, tjenesteytere og servicepersonell. En del driftssystemer og etatssystemer må kanskje tilpasses. Selv om arbeidet i første omgang utføres av andre, må kommunen gjennom prosessen skape et eierskap til systemet. Det må være en viktig oppgave for kommunens representant(er) i prosjektet.

Adressesystemet er ikke statisk når det er etablert første gangen. Det vil hele tiden være store og små endringer og tilpasninger. Å holde adressene oppdatert til en hver tid er en løpende driftsoppgave som er nært knyttet til kommunens arealplanlegging, boligbygging, trafikkplanlegging og til store og små utbyggingsprosjekter. Registrering og endring av adresser i matrikkelen er tett knyttet til arbeidet med å registrere bygninger og eiendommer. Ofte skjer det samtidig. Det løpende adressearbeidet er derfor mindre egnet til å settes bort til andre.

En avtale om adressearbeid (tildeling av adresser) i en kommune bør ha med følgende elementer:

 • Henvisning til lovgrunnlaget, forskriftene og nærværende veileder. Enkeltbestemmelser i avtalen bør ha konkret henvisning til konkrete avsnitt i regelverket.
 • Beskrivelse av dagens status og hvordan status skal være ved fullført prosjekt.
 • Gangen i adressearbeidet, dvs. samspillet mellom oppdragstaker og kommunen når det gjelder inndeling i adresseparseller, adressenavn på parsellene, tildeling av adressenummer til den enkelte eiendommen, bestilling og oppsetting av skilt.
 • Konkrete milepeler hvor kommunen skal godkjenne eller vedta, for eksempel: plan for adresseparseller, plan for navn til parsellene, plan for adressenummerne til den enkelte eiendommen, skiltplan.
 • Spesifisert saksgang ved fastlegging av adressenavn. Hvem registrerer eksisterende navn og utarbeider forslag/saksframlegg, informasjon til berørte og formelle grupper, mottak og behandling av innspill og merknader, forslag til skriftform før kommunen fastsetter adressenavn og skrivemåte.
 • Kunngjøring og behandling av eventuelle klager på skrivemåten.
 • Behandling av eventuelle eksisterende adresser som må endres.
 • Informasjon/høring til berørte om planlagt adresse og behandling av merknader og innspill.
 • Behandling av ønsker om adressetilleggsnavn.
 • Melding om vedtatt adresse til grunneierne.
 • Behandling av klager iht. matrikkellova og iht. stadnamnlova.
 • Matrikkelføring og rapportering til SSR og FKB-vegnett.
 • Spesifikasjon av hva oppdragstaker skal levere.
 • Tidsplan, eventuelle regler for endringer av denne og reaksjoner ved overskridelse av gitte tidsfrister.
Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no