Hopp til innhold

Adresseveileder

17.4. Interkommunalt samarbeid

Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Kommunegrensene er mange steder lite egnet som yttergrense for et velfungerende adressesystem. Det er derfor viktig at kommunens ledelse oppfatter betydningen av å ha et nært samarbeide med nabokommunene for å få et godt adressesystem i et område, jf. kap. 3. Mange adressebrukere opererer innenfor større regioner og de ønsker et adressesystem som er entydig med hensyn til adressenavn innenfor regionen. De akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) er eksempel på en slik bruker, andre utrykkingsetater og beredskapsfunksjoner likeså.

Når kommunen skal tildele adressenavn bør den som et minimum sjekke adressenavnene til alle de kommunene som de grenser til og eventuelt ikke bruke navn som allerede er i bruk. Men helst bør en undersøke et større område, jf. matrikkelforskriften § 58 og kap. 3. Dette kan skape utfordringer for adresseforvalterne: Ofte finner vi de samme stedsnavnene i flere tilstøtende kommuner. Disse navnene kan være gode utgangspunkt i adressesammenheng. Men hvilken kommune skal «få lov til» å bruke det enkelte navnet dersom det må gjøres et valg? Her viser ofte politikere, grunneiere og enkeltpersoner sterke engasjement.

Det kan likevel være aktuelt å bruke det samme adressenavnet i to tilstøtende kommuner, dersom en veg begynner i én kommune og fortsetter inn i nabokommunen. Det er da ikke nødvendig å dele vegen i to adresseparseller. Adresseparsellen kan krysse kommunegrensen og kan ha samme adressenavn i begge kommunene (men forskjellig adressekode, jf. kap. 5). Adressenummerne bør da naturligvis være fortløpende over kommunegrensen. Dette er spesielt aktuelt hvor det ikke er noe fysisk skille eller markering (vegdele, kryss, bru o.l.) ved kommunegrensen.

For kommuner som ikke har kommet langt med adressetildeling bør en vurdere et felles prosjekt med nabokommunene, jf. matrikkelforskriften § 58. Alternativt kan en opprette et felles navneutvalg med representanter fra de respektive kommunene. Dette navneutvalget må ha fullmakt til å fatte endelig vedtak i slike konfliktsituasjoner som er nevnt ovenfor.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no