Hopp til innhold

Adresseveileder

17.3.2. Administrative oppgaver

Som vist i kapittel 17.1.1 og i kapittel 17.7 er de administrative oppgavene ved adresseforvaltningen mange og forskjellige. Det kan oppfattes som om oppgavene vil være noe forskjellig alt etter om en skal etablere et fullverdig adressesystem i kommunen for første gang eller om en skal holde ved like et system som allerede er etablert. De ulike aktivitetene vil likevel være nokså like. Det er volumet på oppgavene og ressursbruken som er forskjellig.

Det skal formes et logisk opplegg for adresser i kommunen som bygges opp med et overordnet hovedsystem på grunnlag av hovedtrafikkårene i adresseområdet (jf. kapittel 4). Dette systemet bygges mer detaljert ved å fastlegge hvilke deler av vegsystemet, adresseparseller, som skal være «lenker» som det knyttes adressenummer til. Adresseparsellene skal hver for seg ha et navn som skal fylle en del betingelser som gode adressenavn og med en skriftform som er fastsatt etter reglene i stadnamnlova (jf. kap. 6). De forskjellige adresseobjektene, bygningene, inngangene, atkomstene skal knyttes til en adresseparsell på en slik måte at enkeltpersoner kan ledes fram til rette sted. Det skal settes opp skilt som hjelper trafikk fram til det rette stedet. Adressene skal registreres. Matrikkellova og matrikkelforskriften setter krav til den formelle måten som beslutninger skal fattes på og hvordan de berørte skal informeres og varsles.

Det kan være hensiktsmessig at den enheten som arbeider med matrikulering i kommunen også tar hånd om adressearbeidet. Gjennom matrikuleringsarbeidet får en god informasjon og oversikt som gjør det mulig å forutse behovene på adressesiden, både rent praktisk i terrenget og registermessig. Men også andre enheter i kommunen må på forskjellig vis involveres i adressearbeidet. Spesielt gjelder dette planetaten, informasjons- eller servicesenteret og vegetaten.

Det er viktig at adressearbeidet i nødvendig grad kobles sammen med det planarbeidet som foregår i kommunen slik at det forberedende adressearbeidet kan komme i gang tidlig nok. Det kan f. eks. allerede i planfasen samles informasjon om eksisterende stedsnavn i området, forberede mønsteret for adresseparseller, vurdere behovet for nye adressenummer og forberede adressenavnprosessene.

Det kommunale informasjons- eller servicesenteret vil være nyttig å bruke i alt informasjonsarbeid. Mens den enheten som har ansvar for vegene er naturlig å benytte for oppsetting og vedlikehold av skilt.

Det er et administrativt hovedansvar at adressene er klare på et tidlig tidspunkt i en byggeprosess eller utvikling av et område. Når det er flere enheter som deltar, er det viktig at det er klar og entydig utforming av delegasjoner og prosjektledelse: «Hvem gjør hva, når?» Det er med andre ord behov for gode rutiner og tette bånd slik at koordineringen er god fram til en adresse er klart merket i terrenget.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no