Hopp til innhold

Adresseveileder

17.3.1. Politiske oppgaver

Etter loven er oppgaven med å fastsette adresser lagt til kommunen. Det vanlige er at de fleste forvaltningssakene blir utført etter delegasjon. Lov eller forskrift setter ingen grense i forhold til delegasjon. Matrikkelforskriften § 59 gir kommunen hjemmel til å lage utfyllende regler om tildeling av adresse. Det kan i noen grad utnyttes i delegasjonssammenheng (se innledningen til kapittel 17.1).

En stor del av adresseforvaltningen er regulert gjennom matrikkelforskriften og tilgrensende regelverk. Valg av adressenavn (og andre navn i adressesammenheng) er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og i mange kommuner er det vanlig å delegere fastsettingen av slike navn til underordnet politisk utvalg. Det kan være formannskap, hovedutvalg, kulturutvalg eller bydels-/grendeutvalg som fatter vedtak om nye adressenavn. Noen kommuner har eget navneutvalg som fremmer forslag til adressenavn og andre kommunale navn overfor vedtaksorganet, eller de har selv fått delegert vedtaksmyndigheten. Det kan være gode grunner for delegasjon av vedtaksmyndigheten til et lavere nivå, for å sikre en rask og effektiv fremdrift i slike saker.

Det er derfor viktig at adressenavnet blir tildelt så tidlig som mulig i prosessen. I mangel av formelle adressenavn kan andre uoffisielle navn bli tatt i bruk og skape problemer. Uavhengig av hvem som får myndighet til å vedta navn, er det naturlig at administrasjonen forbereder navnesakene, både i forhold til matrikkelloven og i forhold til lov om stadnamn mht. skrivemåten. Det er en fordel at delegeringen er fullstendig, slik at saken blir endelig avgjort av det organet som har fått vedtaksmyndigheten.

På politisk nivå bør det fattes vedtak om:

  • Organisering og avklaring av ressurser
  • Ev. utarbeiding og vedtak av lokale forskrifter
  • Valg av navn i adressesammenheng
  • Fastsetting av skrivemåten for navn i adressesammenheng

De andre adresseoppgavene som er nevnt i kapittel 17.1.1 kan med fordel delegeres til faglig leder på et hensiktsmessig nivå i organisasjonen for å få en rasjonell, operativ forvaltning. Det er viktig at inndelingen i adresseparseller og tildeling av adressenummer blir ivaretatt på en konsekvent og adressefaglig god måte.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no